2013

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2013.

U kunt direct doorklikken naar het betreffende document. 

Publicaties 2013

Publictiedatum

Publicatie

Dossiernummer

Soort publicatie
16 januari 2013 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website kredietcrisis en webdossier EU-governance 21 501-0 nr. 991 Brief
17 januari 2013 Administratieve lasten van onderwijstijd in het MBO 33 513 Rapport
24 januari 2013 Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties 31 490 nr. 104 Rapport
25 januari 2013 Brief aan de Tweede Kamer over controle op financiële toezichthouders 31 980 nr. 78 Brief
29 januari 2013 Brief aan de Tweede Kamer aanvulling rapport Handhaving Europese regels voor afvaltransport 33 418, nr. 6 Brief
7 februari 2013 EU-trendrapport 2013 33 523 Rapport
7 februari 2013 Duurzame Visserij: terugblik 32 201 nr. 50 Rapport
12 februari 2013 Brief aan de Tweede Kamer aanvulling Duurzame visserij 33 523 nr. 3 Brief
25 februari 2013 Brief aan de Tweede Kamer aandachtpunten bij de uitwerking van Verantwoord begroten 31 865 nr. 48 Brief
28 februari 2013 Brief aan de Tweede Kamer vervolg op onderzoek Prestaties in de strafrechtketen 33 173 nr. 6 Brief
28 maart 2013 Verslag 2012 33 595 nr. 1 Rapport
28 maart 2013 Indicatoren voor kwaliteit in de zorg 33 585 Rapport
28 maart 2013 Aanpak van ICT door het Rijk 2012: Lessons learned 33 584 Rapport
28 maart 2013 Werkprogramma 2013 Niet-dossierstuk 2013D13053 Rapport
28 maart 2013 Brief aan de Tweede Kamer Webdossier Vervanging F16 26 488 nr. 317 Brief
28 maart 2013 Errata rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter 26 488 nr. 318 Brief
9 april 2013 Brief aan de Tweede Kamer aanvaarding verzoekonderzoek Jeugd 31 839 nr. 285 Brief
18 april 2013 Brief aan de Tweede Kamer Analyse voortgang actieplan sisa van de minister van Binnenlandse Zaken en en Koninkrijksrelaties Niet-dossierstuk 2013D16361 Brief
3 mei 2013 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering webdossier EU-Governance 21 501-07 nr. 1054 Brief
15 mei 2013 Rapporten bij de Jaarverslagen 2012 33 605 RJV
15 mei 2013 Staat van de rijksverantwoording 2012 33 605 RJV
15 mei 2013 Rapport bij de Nationale Verklaring 2013 33 523 RJV
15 mei 2013 Brief aan de minister van BZK betreft Decentralisatiebrief 33 400 VII-68 Brief
22 mei 2013 Duurzaamheid intensieve veehouderij: vervolgonderzoek 2013 31 478 nr. 6 Rapport
22 mei 2013 Brief aan de Tweede Kamer betreffende Informatiepositie Tweede Kamer vervanging F-16 (reconstructie 26 488-323 Brief
29 mei 2013 Brief aan de Tweede Kamer website resultaten verantwoordings-onderzoek Algemene Rekenkamer Niet-dossierstuk Brief
30 mei 2013 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website Kredietcrisis 21 501-07 nr. 1066 Brief
31 mei 2013 Brief aan de  staatssecretaris OCW met afschrift aan de Tweede Kamer Verzoekonderzoek bekostiging Voortgezet onderwijs 31 289 nr. 160 Brief
6 juni 2013 Contractmanagement bij DBFMO-projecten 33 639 Rapport
18 juni 2013 Budget decentralisatie jeugdzorg Toets op de berekening 31 839 Rapport
25 juni 2013 Verhandelbare rechten en milieu (Achtergrondstudie) 30 535 Rapport
26 juni 2013 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering webdossier ruimtelijke inrichting Niet-dossierstuk 2013D27503 Brief
27 juni 2013 Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid: vervolgonderzoek 33 269 Rapport
2 juli 2013 Kunnen basisscholen passend onderwijs aan? 31 497 Rapport
3 juli 2013 Brief aan de Tweede Kamer Samenvattingen onderzoek Deense Rekenkamer naar aanschaf treinstellen 22 026 nr. 428 Brief
11 juli 2013 Brief aan de Tweede Kamer Verzoek van het Belgische Rekenhof inzake Fyra 33 678-2 Brief
4 september 2013 Brief aan de Tweede Kamer Afschrift advies artikel 96 Jeugdwet 33 684 nr. 7 Brief
12 september 2013 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen: vervolgonderzoek 2013 Verslag van het Rekenhof en de Algemene Rekenkamer aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31 554 Rapport
19 september 2013 Validering nota ‘In het belang van Nederland’ 33 763 Rapport
26 september 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de begroting 2014 van de minister van Financiën 33 750 IX nr. 6 Brief
26 september 2013 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering webdossier EU Governance 33 750 IX nr. 6 Brief
26 september 2013 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website Kredietcrisis 33 750 IX nr. 6 Brief
30 september 2013 Financiële risico's voor Nederland bij internationale garanties 31 371 nr. 376 Rapport
1 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer inzake NAVO-uitgaven 28 676 nr. 188 Brief
2 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Economische Zaken ((E&I-deel) 33 750 XIII nr. 5 Brief
11 oktober 2013 Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation Joint report based on eight national audits 33 418 nr. 7 Rapport
16 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer Tussenrapportage verzoekonderzoek bekostiging voortgezet onderwijs 31 289 nr. 176 Brief
16 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 33 750 VIII nr. 12 Brief
17 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Economische Zaken ((L&N-deel) 33 750 XIII nr. 8 Brief
22 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Volksgezondheid, Welwijn en Sport 33 750 XVI nr. 11 Brief
22 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 33 750 XII nr. 9 Brief
28 oktober 2013 Transparantieziekenhuisuitgaven Uitgavenbeheersing in de zorg deel 2 33 060 nr. 6 Rapport
4 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Veiligheid en Justitie Nationale politie 33 750 VI nr. 11 Brief
4 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Defensie 33 750 X nr. 11 Brief
7 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Input voor rondetafelgesprek modernisering Comptabiliteitswet 33 670 nr. 2 Brief
13 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Minister voor Wonen en Rijksdienst 33750 XVIII nr. 5 Brief
13 november 2013 Monitoring beleid voor ontwikkelings-samenwerking Stand van zaken 2012 32 803 nr. 4 Rapport
14 november 2013 Voortgang verbeteringen Immigratie- en Naturalisatiedienst Stand van zaken 2012< 30 240 nr. 21 Rapport
14 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Minister voor Veiligheid en Justitie 33 750 VI nr. 25 Brief
20 november 2013 Toezicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na de fusie 26 991 nr. 386 Rapport
21 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Minister van Buitenlandse Zaken en Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 33 750 V nr. 15 Brief
25 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 33 750 VII nr. 17 Brief
28 november 2013 Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting 29 684 nr. 108 Rapport
28 november 2013 Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer Europees economisch bestuur 33 454 nr. BE Brief
2 december 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 33 750 XV nr. 13 Brief

11 december 2013

Verantwoording van de hulpgelden 2012 voor Haïti 32 293 nr. 17 Rapport
12 december 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten overheveling buitenonderhoud en aanpassing schoolgebouwen 31 293 nr. 191 Brief