2013

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2011.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publictiedatum

Publicatie

Dossiernummer

16 januari 2013 Brief aan de TK Actualisering website kredietcrisis en webdossier EU-governance 21 501-0 nr. 991
17 januari 2013 Administratieve lasten van onderwijstijd in het MBO 33 513
24 januari 2013 Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties 31 490 nr. 104
25 januari 2013 Brief aan de TK over controle op financiële toezichthouders 31 980 nr. 78
29 januari 2013 Brief aan de TK aanvulling rapport Handhaving Europese regels voor afvaltransport 33 418, nr. 6
7 februari 2013 EU-trendrapport 2013 33 523
7 februari 2013 Duurzame Visserij: terugblik 32 201 nr. 50
12 februari 2013 Brief TK aanvulling Duurzame visserij 33 523 nr. 3
25 februari 2013 Brief TK aandachtpunten bij de uitwerking van Verantwoord begroten 31 865 nr. 48
28 februari 2013 Brief TK vervolg op onderzoek Prestaties in de strafrechtketen 33 173 nr. 6
28 maart 2013 Verslag 2012 33 595 nr. 1
28 maart 2013 Indicatoren voor kwaliteit in de zorg 33 585
28 maart 2013 Aanpak van ICT door het Rijk 2012: Lessons learned 33 584
28 maart 2013 Werkprogramma 2013 Niet-dossierstuk 2013D13053
28 maart 2013 Brief TK Webdossier Vervanging F16 (webpublicatie) 26 488 nr. 317
28 maart 2013 Errata rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter 26 488 nr. 318
9 april 2013 Brief TK aanvaarding verzoekonderzoek Jeugd 31 839 nr. 285
18 april 2013 Brief TK Analyse voortgang actieplan sisa van de minister van BZK Niet-dossierstuk 2013D16361
3 mei 2013 Brief TK Actualisering webdossier EU-Governance 21 501-07 nr. 1054
15 mei 2013 Rapporten bij de Jaarverslagen 2012 33 605
15 mei 2013 Staat van de rijksverantwoording 2012 33 605
15 mei 2013 Rapport bij de Nationale Verklaring 2013 33 523
15 mei 2013 Brief aan de minister van BZK betreft Decentralisatiebrief 33 400 VII-68
22 mei 2013 Duurzaamheid intensieve veehouderij: vervolgonderzoek 2013 31 478 nr. 6
22 mei 2013 Brief TK betreffende Informatiepositie TK vervanging F-16 (reconstructie 26 488-323
29 mei 2013 Brief TK website resultaten verantwoordings-onderzoek Algemene Rekenkamer Niet-dossierstuk
30 mei 2013 Brief TK Actualisering website Kredietcrisis 21 501-07 nr. 1066
31 mei 2013 Brief staatssecretaris OCW met afschrift aan TK Verzoekonderzoek bekostiging Voortgezet onderwijs 31 289 nr. 160
6 juni 2013 Contractmanagement bij DBFMO-projecten 33 639
18 juni 2013 Budget decentralisatie jeugdzorg Toets op de berekening 31 839
25 juni 2013 Verhandelbare rechten en milieu (Achtergrondstudie) 30 535
26 juni 2013 Brief TK Actualisering webdossier ruimtelijke inrichting Niet-dossierstuk 2013D27503
27 juni 2013 Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid: vervolgonderzoek 33 269
2 juli 2013 Kunnen basisscholen passend onderwijs aan? 31 497
3 juli 2013 Brief aan de Tweede Kamer Samenvattingen onderzoek Deense Rekenkamer naar aanschaf treinstellen 22 026 nr. 428
11 juli 2013 Brief aan de Tweede Kamer Verzoek van het Belgische Rekenhof inzake Fyra 33 678-2
4 september 2013 Brief aan de Tweede Kamer Afschrift advies artikel 96 Jeugdwet 33 684 nr. 7
12 september 2013 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen: vervolgonderzoek 2013 Verslag van het Rekenhof en de Algemene Rekenkamer aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31 554
19 september 2013 Validering nota ‘In het belang van Nederland’.   33 763
26 september 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de begroting 2014 van de minister van Financiën 33 750 IX nr. 6
26 september 2013 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering webdossier EU Governance 33 750 IX nr. 6
26 september 2013 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website Kredietcrisis 33 750 IX nr. 6
30 september 2013 Financiële risico's voor Nederland bij internationale garanties 31 371 nr. 376
1 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer inzake NAVO-uitgaven 28 676 nr. 188
2 oktober 2013 Brief TK Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van EZ ((E&I-deel) 33 750 XIII nr. 5
11 oktober 2013 Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation Joint report based on eight national audits 33 418 nr. 7
16 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer Tussenrapportage verzoekonderzoek bekostiging voortgezet onderwijs 31 289 nr. 176
16 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van OCW 33 750 VIII nr. 12
17 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van EZ ((L&N-deel) 33 750 XIII nr. 8
22 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van VWS 33 750 XVI nr. 11
22 oktober 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van I&M 33 750 XII nr. 9
28 oktober 2013 Transparantieziekenhuisuitgaven Uitgavenbeheersing in de zorg deel 2 33 060 nr. 6
4 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Veiligheid en Justitie Nationale politie 33 750 VI nr. 11
4 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Defensie 33 750 X nr. 11
7 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Input voor rondetafelgesprek modernisering Comptabiliteitswet 33 670 nr. 2
13 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Minister voor Wonen en Rijksdienst 33750 XVIII nr. 5
13 november 2013 Monitoring beleid voor ontwikkelings-samenwerking Stand van zaken 2012 32 803 nr. 4
14 november 2013 Voortgang verbeteringen Immigratie- en Naturalisatiedienst Stand van zaken 2012< 30 240 nr. 21
14 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Minister voor Veiligheid en Justitie 33 750 VI nr. 25
20 november 2013 Toezicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na de fusie 26 991 nr. 386
21 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Minister van Buitenlandse Zaken en Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 33 750 V nr. 15
25 november 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 33 750 VII nr. 17
28 november 2013 Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting 29 684 nr. 108
28 november 2013 Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer Europees economisch bestuur 33 454 nr. BE
2 december 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten begroting 2014, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 33 750 XV nr. 13

11 december 2013

Verantwoording van de hulpgelden 2012 voor Haïti 32 293 nr. 17
10 december 2013 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten overheveling buitenonderhoud en aanpassing schoolgebouwen 31 293 nr. 191