Privacy

De Algemene Rekenkamer en persoonsgegevens

De Algemene Rekenkamer gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en voldoet aan de wettelijke regels voor de verwerking daarvan, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld rechtmatig, zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Onze wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk en daaraan verbonden organisaties. Hierover rapporten wij één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (de derde woensdag in mei).  Op basis van ons oordeel kan het parlement besluiten of zij decharge verleent aan het kabinet.

Daarnaast onderzoeken we gedurende het jaar of het beleid van ministers  doeltreffend en doelmatig is. Daarover rapporteren we regelmatig aan het parlement.

Op grond van de Comptabiliteitswet 2016 hebben wij toegang tot alle informatie die wij nodig hebben om onze wettelijke taken uit te kunnen voeren. De door ons gecontroleerde organisaties (ministeries, en bijvoorbeeld grote uitvoeringsorganisaties) zijn op grond van de wet gehouden de door ons opgevraagde informatie te verstrekken. Daaronder valt ook vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens. In de documenten en systemen die wij in ons onderzoek betrekken kunnen zich dus persoonsgegevens bevinden.

Voorafgaand aan elk onderzoek wegen wij zorgvuldig af welke (persoons)gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat wij dit met zo min mogelijk gegevens kunnen uitvoeren.

Beveiliging van informatie

Vanzelfsprekend heeft de Algemene Rekenkamer maatregelen getroffen ter beveiliging van haar werkprocessen, gebouw en ICT-systemen. De belangrijkste beveiligingsmaatregelen ten aanzien van persoonsgegevens zijn:

  • De Algemene Rekenkamer verwijdert zo vroeg mogelijk in het onderzoeksproces persoonsgegevens uit bestanden. Deze bestanden bevatten dan geen namen, adressen of andere identificerende persoonsgegevens meer (anonimiseren);
  • Wanneer de Algemene Rekenkamer persoonsgegevens toch gebruikt dan is dat alleen voor haar onderzoek en verstrekt zij deze niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • De Algemene Rekenkamer onderzoekt (de uitvoering) van beleid en voert in principe geen  persoonsgericht onderzoek uit;
  • De Algemene Rekenkamer maakt in het onderzoek betrokken persoonsgegevens niet openbaar;
  • Medewerkers van de Algemene Rekenkamer hebben een geheimhoudingsplicht en leggen bij indiensttreding een eed of belofte af;
  • De Algemene Rekenkamer heeft functionarissen gegevensbescherming. Deze functionaris controleert of de Algemene Rekenkamer zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat.

Bewaartermijn

De Algemene Rekenkamer bewaart persoonsgegevens die zij bij haar onderzoek of voor contactinformatie gebruikt niet langer dan strikt nodig of wettelijk verplicht is.

Uw rechten: inzage en correctie

Onderzoek

De persoonsgegevens die wij in ons onderzoek gebruiken zijn op basis van wettelijke bepalingen uitgezonderd van het recht op inzage en correctie. Bovendien is het zo dat in Rekenkamer-onderzoek gebruikte persoonsgegevens in principe door ons geanonimiseerd of vernietigd zijn.

Contactinformatie

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van mensen die zich tot de Algemene Rekenkamer wenden met vragen of zich bijvoorbeeld abonneren op onze nieuwsbrieven. Deze persoonsgegevens heeft u zelf bij ons achtergelaten. Het gaat daarbij om uw naam, telefoonnummer en emailadres.

U heeft het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek hiertoe sturen naar FG@rekenkamer.nl. Stuurt u bij uw verzoek een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat u kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien of corrigeren daadwerkelijk over u gaan. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming: mw. mr. B. (Barbara) Hamburger  via FG@rekenkamer.nl of 070- 3424 344.