Leveranciers

Bij contractuele relaties hanteren we voorwaarden van de rijksoverheid. Bij de inkoop van diensten maken we gebruik van een standaardcontract. Daarin wordt extra aandacht besteed aan onderwerpen die gezien onze onafhankelijke positie van belang zijn, bijvoorbeeld geheimhouding en een verbod om de naam van de Algemene Rekenkamer te gebruiken voor reclame of acquisitiedoeleinden.

Voorwaarden bij contracten

Bij alle contractuele relaties die wij aangaan, maken we gebruik van de volgende voorwaarden van de rijksoverheid:

  • De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor opdrachten die betrekking hebben op de levering van goederen (ARIV).
  • De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten voor opdrachten die betrekking hebben op dienstverlening (ARVODI).
  • De Algemene Rijksvoorwaarden voor opdrachten die betrekking hebben op  IT- overeenkomsten (ARBIT).

Bij contracten sluiten we in principe de voorwaarden van de andere partij uit.

Besluiten mandaat en volmacht

De bevoegdheden van de secretaris, directeuren en managers van de Algemene Rekenkamer hebben we vastgelegd in mandaatregelingen. Hierin is bijvoorbeeld geregeld tot welke bedragen zij verplichtingen mogen aangaan en welke andere bevoegdheden zij hebben op het gebied van financiën, personeel en het primair proces.

Aanbestedingen

Zoals elke overheidsinstantie moet ook de Algemene Rekenkamer de aanbestedingsvoorschriften volgen. 

De rijksoverheid heeft zich tot doel gesteld 100% duurzaam in te kopen. Daarom zijn er voor bepaalde productgroepen duurzaamheidcriteria opgesteld. De duurzaamheideisen en participatiewetgeving zullen worden meegenomen in aanbestedingen.

Een factuur sturen

Wilt u een factuur sturen?  Stuur dan uw factuur in PDF-formaat naar: facturen@rekenkamer.nl.