Standaardcontract

DE ONDERGETEKENDEN, 

OPDRACHTGEVER 

[Naam en functie gevolmachtigde] van de Algemene Rekenkamer, handelend namens de Algemene Rekenkamer, daartoe gemachtigd door de secretaris van de Algemene Rekenkamer bij besluit van, 21 augustus 2007, nr. 7003584, hierna te noemen OPDRACHTGEVER 

en 

[bedrijfsnaam opdrachtnemer], gevestigd en kantoorhoudende te [woonplaats opdrachtnemer], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de naam [ondertekenaar opdrachtnemer], hierna te noemen OPDRACHTNEMER 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

1. Voorwerp van de overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van diensten/werkzaamheden [beschrijving activiteiten], overeenkomstig de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d., kenmerk ….(bijlage…) ten behoeve van de Algemene Rekenkamer. De [naam adviseur] zal namens opdrachtnemer worden ingezet bij opdrachtgever als adviseur [danwel andere taak]. 
1.2 De navolgende bescheiden maken deel uit van deze overeenkomst. Voorzover deze bescheiden met elkaar in tegenspraak zijn geldt de navolgende rangorde, waarbij het hoger genoemde document prevaleert boven het lagere genoemde:

  1. deze overeenkomst;
  2. de ARVODI (Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten);
  3. de offerte d.d. [datum offerte] kenmerk [kenmerk offerte];
  4. (optioneel: de offerte-aanvraag). 

2. Uitvoering 

2.1 Partijen zullen aan elkaar al die informatie verschaffen, welke nodig is of bevorderlijk is voor een goed verloop van de werkzaamheden. 
2.2 Een functieprofiel met betrekking tot de werkzaamheden van adviseur is door opdrachtgever opgesteld. Het functieprofiel (bijlage A, let op scherpe en duidelijke definiëring van taken e.d.) maakt deel uit van deze overeenkomst. 
2.3 De advieswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door [naam adviseur]. De heer/mevrouw [naam adviseur] zal verantwoording verschuldigd zijn aan de [naam projectleider], projectleider namens opdrachtgever. De projectleider organiseert, indien noodzakelijk, iedere twee weken projectbesprekingen. 
2.4 Voor de tijdregistratie dient de in artikel 1.1 of artikel 2.3 genoemde persoon gebruik te maken van een urenverantwoordingsformulier (bijlage B), dat per week een overzicht geeft van alle per uur verrichte werkzaamheden. Dit formulier dient wekelijks door de projectleider van opdrachtgever ingenomen, gecontroleerd en geaccordeerd te worden. Betreffende geaccordeerde urenverantwoordingsformulieren vormen de basis voor de financiële verrekening met de opdrachtnemer. 
2.5 In geval van overmacht (ongeval, ziekte, beëindiging van dienstverband van de in artikel 2.3 genoemde medewerker van opdrachtnemer) kan opdrachtgever, opdrachtnemer verplichten binnen vijf (5) werkdagen zorg te dragen voor een door opdrachtgever geaccepteerde vervanger die voldoet aan de eisen genoemd in bijlage A.  
2.6 Indien de opdrachtgever constateert dat de werkzaamheden door of namens opdrachtnemer verricht kwalitatief niet voldoen, verplicht opdrachtnemer zich om in dat geval tevens binnen vijf (5) werkdagen voor vervanging te zorgen. Deze constateringen zullen schriftelijk en op basis van argumenten worden medegedeeld.  

3. Tijdsduur 

3.1 De door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden zullen worden verricht in de periode van [startdatum] tot [einddatum]. 
3.2 Opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst te verlengen door opdrachtnemer uiterlijk op [datum] schriftelijk mede te delen dat deze overeenkomst verlengd wordt met een door opdrachtgever te bepalen aantal maanden. 
3.3 Tot [einddatum] bedraagt het maximale aantal werkuren voor de [naam adviseur] [totaal aantal uren overeenkomst] uren, waarbij de werkzaamheden op basis van een inzet van [uren] per week worden uitgevoerd.  

4. Tussentijdse wijzigingen 

4.1 Opdrachtgever is gerechtigd in artikel 1.1 genoemde opdracht te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand of hierin wijzigingen aan te brengen. De opdrachtnemer kan hieraan geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen. 
4.2 Indien opdrachtnemer niet accoord gaat met de door opdrachtgever voorgestelde wijzigingen, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst, zonder recht op schadevergoeding, te ontbinden.  

5. Financiën 

5.1 De door opdrachtnemer aan opdrachtgever te declareren kosten voor deze werkzaamheden zullen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever het bedrag van [€ .......] exclusief BTW niet mogen overschrijden. 
5.2 Het uurtarief dat door opdrachtnemer wordt berekend bedraagt [€ .......] . Dit tarief ligt vast gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Het tarief is exclusief BTW, doch inclusief de reis- en verblijfkosten binnen Nederland voor de uitvoering van deze overeenkomst. De standplaats is Den Haag. 
5.3 Een werkdag bestaat uit gemiddeld [uren] werkuren en valt tussen 08.00 en 18.00 uur. Hierop is het tarief genoemd in artikel 5.2 van toepassing. 

6. Betalingscondities 
 
6.1 Opdrachtnemer zal de facturen maandelijks achteraf, inclusief geaccordeerde urenverantwoording, onder vermelding van het contractnummer [nummer] zenden naar 

Algemene Rekenkamer
directie BV / FEZ
Postbus 20015 
2500 EA  Den Haag 

6.2 Opdrachtgever zal de door hem op basis van deze overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan opdrachtnemer betalen. 
6.3 Indien opdrachtgever de betreffende facturen zonder geldige reden niet na het verstrijken van de in artikel 6.2 bedoelde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege een rentevergoeding over het aan opdrachtnemer toekomende bedrag verschuldigd, berekend op jaarbasis, gelijk aan de wettelijke rente. Rente over rente kan niet worden gevorderd. Op de bovenbedoelde rentevergoeding zal opdrachtnemer geen aanspraak kunnen maken indien de betreffende factuur niet de in artikel 6.1 bedoelde gegevens bevat. 

7. Ontbinding 

7.1 Opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, indien opdrachtnemer, ook na schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen. Ingeval van overmacht, alsmede indien nakoming van de desbetreffende verplichtingen, anders dan door overmacht ontstaan, binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is, is opdrachtnemer onmiddellijk in verzuim en is het stellen van de bedoelde termijn niet vereist.  
7.2 De in het vorige lid bedoelde termijnstelling is niet vereist, indien de oorspronkelijke termijn voor de ommekomst daarvan is verlengd en de in het vorige lid bedoelde nakoming na verloop van de verlengde termijn is uitgebleven. 
7.3 Indien één der partijen gedurende een bij overeenkomst te bepalen periode ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. 
7.4 Opdrachtgever is, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, gerechtigd, zonder dat terzake enige sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

a. door opdrachtnemer (voorlopige) surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd;
b. opdrachtnemer (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard; 
c. de onderneming van opdrachtnemer wordt geliquideerd; 
d. opdrachtnemer zijn huidige onderneming staakt; 
e. op een omvangrijk gedeelte van het vermogen van opdrachtnemer beslag wordt gelegd;
f. opdrachtnemer anderszins niet in staat moet worden geacht zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te kunnen nakomen. 

7.5 Aan ontbinding als bedoeld in voorgaande leden kan opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.  
7.6 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. 

8. Eigendomsrechten 

8.1 Alle resultaten die gedurende de looptijd van deze overeenkomst in het kader van deze overeenkomst tot stand komen, zijn het eigendom van opdrachtgever. 
8.2 Opdrachtnemer heeft niet het recht de uit deze overeenkomst voortkomende gegevens op enigerlei wijze openbaar te maken, tenzij daartoe door opdrachtgever voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend. 

9. Geheimhouding 

9.1 Partijen verplichten zich over en weer alle informatie geheim te houden, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat deze een vertrouwelijk karakter heeft. Dit betreft in het bijzonder de gegevens, welke de opdrachtgever onder zich heeft betreffende haar projecten. De geheimhoudingsplicht is niet uitsluitend van toepassing op personeel van beide partijen, doch ook op die personen, van wiens diensten één van beide partijen in voorkomende gevallen gebruik maakt. 
9.2 Opdrachtnemer zal zich te allen tijde onthouden van het gebruik anders dan voor de opdrachtgever van stukken betreffende onderhavige werkzaamheden van opdrachtgever. 
9.3 Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van deze overeenkomst melding maken, tenzij de Algemene Rekenkamer op grond van enige wettelijke regeling gehouden is de in zodanige regeling bedoelde informatie te verschaffen.  

10. Aansprakelijkheid  

10.1 De door opdrachtgever geleden schade wegens het niet behoorlijk nakomen door opdrachtnemer van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zullen worden vergoed tot maximaal [ € maximale bedrag van deze overeenkomst] excl. BTW per gebeurtenis. Onder het niet behoorlijk nakomen door opdrachtnemer van zijn verplichtingen valt onder meer het geval, waarin opdrachtgever schade heeft geleden tengevolge van het door opdrachtnemer aanbieden van een in artikel 2.3 genoemd persoon die niet de capaciteiten heeft om de opgedragen werkzaamheden te verrichten. 
10.2 Elke verdere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van dit artikel is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. 

11. Verklaring afdracht belastingen en sociale premies 

11.1 Opdrachtnemer zal bij aanvang van de werkzaamheden en vervolgens elk kalenderjaar daarna of zo spoedig mogelijk na afloop van deze overeenkomst indien dit moment ligt voordat een kalenderjaar is verlopen, aan opdrachtgever het volgende overleggen: 
ofwel een geldige verklaring van de Belastingdienst (Verklaring Arbeids Relatie), waaruit blijkt dat de werkzaamheden van de opdrachtnemer worden aangemerkt als winst uit onderneming; 

ofwel een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant, welke inhoudt dat ten aanzien van de persoon genoemd in artikel 2.1 en/of artikel 2.3, afdracht van belastingen en sociale premies heeft plaatsgevonden, of een verklaring afgegeven door de belastingdienst respectievelijk de bedrijfsvereniging waaruit blijkt dat ten aanzien van de krachtens deze overeenkomst door opdrachtnemer ter beschikking gestelde arbeidskracht(en) de verplichting tot betaling van de sociale premies en afdracht van loonbelasting zijn voldaan. 

12. Geschillen 

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
12.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.  
12.3 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks stelt. 

13. Overige bepalingen 

13.1 Afwijkingen van deze overeenkomst, mededelingen, toezeggingen of aanvullende afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 
13.2 Partijen komen overeen gedurende de looptijd van deze overeenkomst en gedurende de eerste zes maanden na beëindiging van deze overeenkomst geen medewerkers van de andere partij werkzaam aan de onderhavige projecten in dienst te nemen. 
13.3 Als projectleider namens opdrachtgever zal [naam projectleider] uitsluitend optreden. 
13.4 Op deze overeenkomst zijn geen Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer, hoe genaamd dan ook, van toepassing. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 

te Den Haag,
[dag, maand, jaar]

te .................................................  

[afhankelijk van wie het contract tekent:]