Besluit taak, mandaat en volmacht secretaris Algemene Rekenkamer

Besluit van 12 april 2022, nr. 22001610 R houdende de regeling van de taak en de bevoegdheden van de secretaris.

Overwegende dat het college een aantal van zijn bevoegdheden wenst te mandateren aan de secretaris:

Gelet op artikel 7.3 lid 1 en 7.11 lid 1 en 2 van de Comptabiliteitswet 2016.

Besluit:

Artikel 1

Bij de Algemene Rekenkamer is, met inachtneming van de aanwijzingen van het college, de secretaris belast met de dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie. Daaronder vallen in ieder geval de volgende werkzaamheden:

 • het bijstaan van het college in de uitoefening van zijn taken;
 • de zorg voor de coördinatie en integratie van het beleid en van het primaire proces; 
 • het beheer van de door het college vastgestelde onderzoeksprocedures;
 • de zorg voor interne kwaliteitsborging van het onderzoeksproces;
 • de zorg voor financiën, bedrijfsvoering, personeel en organisatie;
 • het opstellen van een voorstel voor de begroting Algemene Rekenkamer (Hoofdstuk IIB, artikel 2) aan het college; 
 • het vaststellen van de interne budgetverdeling, het jaarplan, het verslag van werkzaamheden en het financieel jaarverslag;
 • namens het college zorgdragen voor opdrachtverlening aan de interne en externe accountant;
 • de externe representatie van de Algemene Rekenkamer in binnen- en buitenland.

Artikel 2

 1. Aan de secretaris wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de in artikel 1 genoemde taken. Tenzij anders is bepaald, omvat de verlening van mandaat of ondermandaat mede verlening van:
  a.  een volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, en
  b.  een machtiging om in naam van het college handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
 2. Tot de bevoegdheden die verband houden met zijn taak, zoals bedoeld in het eerste lid, behoren in ieder geval:
  a. het beslissen over structuur, organisatie- en formatieveranderingen naar aanleiding van de door het college vastgestelde hoofdstructuur; 
  b. het beslissen over personeelsaangelegenheden en het vaststellen van het personeelsbeleid van de Algemene Rekenkamer;
  c. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten aanzien van personeelsaangelegenheden, waaronder het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten ten aanzien van werknemers van de Algemene Rekenkamer; 
  d. het aangaan van financiële verplichtingen namens de Algemene Rekenkamer.
 3. Wat betreft personeelsaangelegenheden heeft de secretaris in ieder geval de volgende taken: 
  a. het nemen van ordemaatregelen en het opleggen van straffen, zoals genoemd in de cao Rijk;
  b. het instemmen met langdurend bijzonder verlof conform de cao Rijk, inclusief de mogelijkheid tot het verbinden van voorwaarden aan het langdurig verlof;
  c. het beëindigen van het dienstverband met medewerkers van de Algemene Rekenkamer anders dan op initiatief van de medewerker zelf; 
  d. het beslissen over de beloning van medewerkers van de Algemene Rekenkamer; 
  e. het beslissen tot afwijken van de bepalingen in de cao Rijk ten aanzien van het Van Werk Naar Werk-beleid. 

Artikel 3

 1. Aan de secretaris wordt mandaat verleend tot het nemen van alle besluiten die betrekking hebben op verzoeken in het kader van de Wet open overheid.
 2. Aan de secretaris wordt mandaat verleend tot het nemen van alle besluiten naar aanleiding van bezwaarschriftprocedures in het kader van de Wet open overheid.

Artikel 4

De secretaris kan de aan hem verleende bevoegdheden, bij schriftelijk door het college goed te keuren besluit, geheel of gedeeltelijk in onder-mandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende ambtenaren. De secretaris kan een van de onderzoeksdirecteuren benoemen in de rol van plaatsvervangend secretaris.

Artikel 5

De secretaris legt periodiek verantwoording af aan het college over de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden en verstrekt desgevraagd inlichtingen over lopende zaken en werkzaamheden.

Artikel 6

Dit besluit zal worden gepubliceerd op de website van de Algemene Rekenkamer. 
Dit besluit zal bekendgemaakt worden in de Staatscourant.

Artikel 7

Dit Besluit treedt per direct in werking. 

Het Besluit taak, mandaat en volmacht secretaris Algemene Rekenkamer, vastgesteld bij Besluit van 19 december 2019, nr.  19011776 vervalt met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Aldus vastgesteld door de Algemene Rekenkamer op 12 april 2022

Den Haag, 12 april 2022

drs. A.P. (Arno) Visser,
president

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris