Besluit ondermandaat en volmacht stafmanagers Algemene Rekenkamer

Preambule en grondslag

Het college van de Algemene Rekenkamer heeft een aantal van zijn bevoegdheden gemandateerd aan de secretaris. Dat is vastgelegd in het Besluit taak, mandaat en volmacht secretaris Algemene Rekenkamer (besluit van 12 april 2022, nr. 22001610R Artikel 4 van dat besluit biedt de secretaris de mogelijkheid een aantal bevoegdheden in ondermandaat bij onder hem ressorterende ambtenaren te beleggen. Tenzij anders is bepaald, omvat de verlening van ondermandaat op grond van artikel 2 van dit besluit mede verlening van een volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, en een machtiging om in naam van het college handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Waar het gaat om personeelsaangelegenheden wordt in dit besluit expliciet gesproken over volmacht, in het licht van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die op 1 januari 2020 in werking is getreden. Per 1 maart 2020 is de structuur van de stafdirectie gewijzigd. Per 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Per 1 januari 2023 is het mandaat van de coördinator Internationale aangelegenheden komen te vervallen. Dit besluit is daarop aangepast.
Het gaat om bevoegdheden op het gebied van het primair proces, de financiën en het personeel. Daarnaast heeft de directeur staf de mogelijkheid om een aantal bevoegdheden wat betreft de financiën en het personeel bij de managers te beleggen. Dit besluit legt dat vast. Waar in dit besluit ‘zijn’ staat wordt geacht ook ‘haar’ te kunnen staan.

1. Ondermandaat en volmacht managers Bestuur, Communicatie en Internationaal (BCI), Mensen Middelen en Ondersteuning (MMO), Manager Informatievoorziening en Organisatie (IO)

De directeur staf van de Algemene Rekenkamer,

Overwegende dat de directeur staf een aantal bevoegdheden op het gebied van financiën en het personeel wenst te mandateren aan de managers;

Gelet op artikel 9 en 13 lid 2 van het Besluit ondermandaat en volmacht directeuren Algemene Rekenkamer;

Besluit:

De Financiën

Artikel 1

De managers van de groepen BCI, MMO en IO van de directie staf zijn bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer besluiten te nemen, verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan hen toegekende budgetten binnen de aan hen toegekende kostenplaatsen. Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 25.000 per verplichting.

Artikel 2 

De manager MMO is bevoegd tot het nemen van besluiten op voorstellen van de directeuren over externe inhuur, uitzendkrachten, vakantiekrachten, stagiairs en opleidingen die ten laste komen van het budget van het team MMO. 

Artikel 3

 1. De manager MMO is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de ontvangsten op het gebied van personeelsaangelegenheden. 
 2. De manager MMO is bevoegd tot het aangaan van contracten voor:
  a.    het uitlenen van personeel; 
  b.    het verlenen van diensten aan derden niet betrekking hebbend op internationale activiteiten.
 3. De manager MMO is verantwoordelijk voor het juist en tijdig factureren en realiseren van de ontvangsten uit deze activiteiten.
 4. De manager MMO is bevoegd tot het maken van afspraken over terug-betalingsverplichtingen en is verantwoordelijk voor de inning daarvan.

Het Personeel

Artikel 4

 1. De manager wordt volmacht verleend om beslissingen te nemen in het personeelsinformatiesysteem, voor zover de manager in het personeels-informatiesysteem is geautoriseerd. De autorisatie geldt voor individuele beslissingen voor medewerkers die aan hem zijn toegekend, voor zover deze beslissingen voortvloeien uit het Burgerlijk Wetboek, de cao Rijk, het personeelsreglement en het personeelsbeleid van de Algemene Rekenkamer. 
 2. De manager neemt bij de beslissing de uitgangspunten van artikel 12 van het Besluit volmacht directeuren Algemene Rekenkamer in acht.

Artikel 5

 1. De manager legt beslissingen waarvoor hij in het personeelsinformatiesysteem is geautoriseerd vooraf aan team P&O voor ter toetsing. Team P&O toetst de beslissing aan het Burgerlijk Wetboek, de cao Rijk, het personeelsreglement, het personeelsbeleid van de Algemene Rekenkamer, de budgetafspraken en de aanwijzingen van de secretaris. Daarna gaat de beslissing met het advies van team P&O naar de directeur voor goedkeuring. De manager kan de beslissing daarna in het personeelsinformatiesysteem afhandelen.
 2. Rechtspositionele, formatieve en/of budgettaire beslissingen over werktijden, verlaging van de arbeidsduur, reiskosten en regulier verlof, compensatie-uren, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof en IKB-aanvragen worden door de manager genomen conform het Burgerlijk Wetboek, de cao Rijk, het personeelsreglement, het personeelsbeleid van de Algemene Rekenkamer, de budgetafspraken en de aanwijzingen van de secretaris. Zo nodig ondersteunt team P&O. De manager informeert team P&O over beslissingen tot verlaging van de arbeidsduur.
 3. De manager legt periodiek verantwoording af aan de directeur staf over de wijze waarop hij invulling geeft aan de in artikel 5 en 6 genoemde taken en verantwoordelijkheden en hij verstrekt de directeur staf regelmatig inlichtingen over de resultaatgebieden en prestatie-indicatoren die zijn vastgelegd in zijn functieprofiel in het functiegebouw. 
 4. Voor het afstemmings-, toetsings- en beslissingsproces geldt een informatieplicht richting team P&O.

Artikel 6

 1. De manager MMO wordt mandaat en volmacht verleend voor het beheer van het centrale opleidingsbudget.
 2. De manager MMO wordt mandaat en volmacht verleend om beslissingen te nemen over het beheer van de materiële budgetten voor personeels-aangelegenheden. 

Artikel 7  Wet open overheid

 1. De manager BCI wordt mandaat verleend om, na akkoord van het college, besluiten te nemen op verzoeken op grond van de Wet open overheid. Dit mandaat ziet op het hele proces.  
 2. De manager is bevoegd deze bevoegdheden aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen te mandateren.
 3. Bij afwezigheid van de manager BCI is artikel 8 van dit besluit van toepassing. De manager die in de plaats treedt van de manager BCI neemt zijn besluit gehoord hebbende de strategisch adviseur Bestuur.

Artikel 8

Bij kortdurende afwezigheid van een van de managers kunnen zij onderling in elkaars plaats treden. Bij langdurige afwezigheid van de manager benoemt de directeur staf zo nodig een vervanger. In geval van waarneming of interim vervulling van de functie gaat het mandaat en de volmacht, tenzij anders wordt besloten, over op de betreffende functionaris. 

Besluit en ondertekening

Artikel 9

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in werking.  Het Besluit ondermandaat en volmacht stafmanagers Algemene Rekenkamer (12 april 2022 , nr. 160012R) vervalt met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.  

Artikel 10

Dit besluit zal worden gepubliceerd op de website van de Algemene Rekenkamer. 
Dit besluit zal bekendgemaakt worden in de Staatscourant.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit ondermandaat en volmacht stafmanagers Algemene Rekenkamer’.

Den Haag, 31 januari 2023

drs. A. Jansen, 
directeur staf

Aldus goedgekeurd door de Algemene Rekenkamer op 31 januari 2023

drs. E. Irrgang,
wnd. president

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris