Besluit ondermandaat en volmacht stafmanagers Algemene Rekenkamer

Preambule en grondslag

Het college van de Algemene Rekenkamer heeft een aantal van zijn bevoegdheden gemandateerd aan de secretaris. Dat is vastgelegd in het Besluit taak, mandaat en volmacht secretaris Algemene Rekenkamer (besluit van 19 december 2019, nr. 19011776). Artikel 3 van dat besluit biedt de secretaris de mogelijkheid een aantal bevoegdheden in onder­mandaat bij onder hem ressorterende ambtenaren te beleggen. Tenzij anders is bepaald, omvat de verlening van ondermandaat op grond van artikel 2 van dit besluit mede verlening van een volmacht tot het verrich­ten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, en een machtiging om in naam van het college handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Waar het gaat om personeels­aangelegenheden wordt in dit besluit expliciet gesproken over volmacht, in het licht van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die op 1 januari 2020 in werking treedt.
Het gaat om bevoegdheden op het gebied van het primair proces, de financiën en het personeel. Daarnaast heeft de directeur staf de mogelijk­heid om een aantal bevoegdheden wat betreft de financiën en het perso­neel bij de managers te beleggen. Dit besluit legt dat vast. Waar in dit be­sluit ‘zijn’ staat wordt geacht ook ‘haar’ te kunnen staan.

Ondermandaat en volmacht managers Informatievoorziening, P&O, Communicatie & Centrale Ondersteuning, Internationale Aangelegenheden, Bestuur en Facilitaire Zaken & Centrale inkoop

De directeur staf van de Algemene Rekenkamer,

Overwegende dat de directeur staf een aantal bevoegdheden op het gebied van financiën en het personeel wenst te mandateren aan de managers;

Gelet op artikel 9 van het Besluit ondermandaat en volmacht directeuren Algemene Rekenkamer;

Besluit:

De Financiën

Artikel 1        

De managers van de teams Informatievoorziening, P&O, Facilitaire Zaken & Centrale Inkoop, Internationale Aangelegenheden en Bestuur van de directie staf zijn bevoegd om namens de Algemene Reken­kamer besluiten te nemen, verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan hen toegekende budgetten binnen de aan hen toege­kende kostenplaatsen. Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximum­bedrag van € 15.000 per verplichting.

Artikel 2        

De manager van het team Communicatie  & Centrale Ondersteuning van de directie staf is bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer beslui­ten te nemen, verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan hem toegekende budgetten binnen de aan hem toegekende kostenplaatsen. Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 25.000 per verplichting.

Artikel 3

De manager P&O is bevoegd tot het nemen van besluiten op voor­stellen van de directeuren over externe inhuur, uitzendkrachten, vakan­tiekrach­ten, stagiairs en opleidingen die ten laste komen van het budget van het team P&O.

Artikel 4

 1. De manager P&O is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de ontvangsten op het gebied van personeelsaangelegenheden.
 2. De manager P&O is bevoegd tot het aangaan van contracten voor:
  a. het uitlenen van personeel;
  b. het verlenen van diensten aan derden niet betrekking hebbend op internationale activiteiten.
 3. De manager P&O is verantwoordelijk voor het juist en tijdig factu­reren en realiseren van de ontvangsten uit deze activiteiten.
 4. De manager P&O is bevoegd tot het maken van afspraken over terug­betalingsverplichtingen en is verantwoordelijk voor de inning daarvan.

Het Personeel

Artikel 5

 1. De manager wordt volmacht verleend om beslissingen te nemen in het personeelsinformatiesysteem, voor zover de manager in het perso­neelsinformatiesysteem is geautoriseerd. De autorisatie geldt voor individuele beslissingen voor medewerkers die aan hem zijn toege­kend, voor zover deze beslissingen voortvloeien uit het Burgerlijk Wetboek, de cao Rijk, het personeelsreglement en het personeelsbeleid van de Algemene Rekenkamer.
 2. De manager neemt bij de beslissing de uitgangs­punten van artikel 12 van het Besluit volmacht directeu­ren Algemene Rekenkamer in acht.

Artikel 6

 1. De manager legt beslissingen waarvoor hij in het personeelsinformatie­systeem is geautoriseerd vooraf aan de perso­neelsadviseur voor ter toetsing. De personeelsadviseur toetst de beslissing  aan het Burgerlijk Wetboek, de cao Rijk, het personeelsreglement, het personeelsbeleid van de Algemene Rekenkamer, de budgetafspraken en de aanwijzingen van de secretaris. Daarna gaat de beslissing met het advies van de personeelsadviseur naar de directeur voor goedkeuring. De manager kan de beslissing daarna in het personeelsinformatie­systeem afhandelen.
 2. Rechtspositionele, formatieve en/of budgettaire beslissingen over werk­tijden, verlaging van de arbeidsduur, reiskosten en regulier verlof, compensatie-uren, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschaps­verlof, adoptieverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof en IKB-aanvragen worden door de manager genomen conform het Burgerlijk Wetboek, de cao Rijk, het personeelsregelement, het personeelsbeleid van de Algemene Rekenkamer, de budgetafspraken en de aanwijzin­gen van de secretaris. Zo nodig ondersteunt de personeelsadviseur. De manager informeert de personeelsadviseur over beslissingen tot verla­ging van de arbeidsduur.
 3. De manager legt periodiek verantwoording af aan de directeur staf over de wijze waarop hij invulling geeft aan de in artikel 5 en 6 genoemde taken en verantwoordelijkheden en hij verstrekt de direc­teur staf regelmatig inlichtingen over de resultaatgebieden en pres­tatie-indicatoren die zijn vastgelegd in zijn functieprofiel in het functie­gebouw.
 4. Voor het afstemmings-, toetsings- en beslissingsproces geldt een informatieplicht richting de personeelsadviseurs.

Artikel 7

 1. De manager P&O wordt mandaat en volmacht verleend voor het beheer van het centrale opleidingsbudget.
 2. De manager P&O wordt mandaat en volmacht verleend om beslis­sin­gen te nemen over het beheer van de materiële budgetten voor per­soneelsaangelegenheden.

Artikel 8        

Bij kortdurende afwezigheid van één van de managers kunnen zij onder­ling in elkaars plaats treden. Bij langdurige afwezigheid van de manager benoemt de directeur staf zo nodig een vervanger.

Besluit en ondertekening

Artikel 9        

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Het Besluit ondermandaat en volmacht stafmanagers Algemene Rekenkamer (4 juni 2019, nr. 19005598) vervalt met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.         

Artikel 10      

Dit besluit zal worden gepubliceerd op de website van de Algemene Rekenkamer. In de Staatscourant zal melding worden gemaakt van de publicatie van het besluit.

Artikel 11      

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit ondermandaat en volmacht stafmanagers Algemene Rekenkamer’.

Den Haag, 19 december 2019

mr. K.Y. (Katinka) Knoop,
directeur staf

Aldus goedgekeurd door de Algemene Rekenkamer op 19 december 2019.

drs.  A.P. (Arno) Visser,
president

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris