Besluit ondermandaat en volmacht coördinator facilitaire zaken

De directeur staf van de Algemene Rekenkamer,

Overwegende dat de directeur staf een aantal bevoegdheden op het gebied van facilitaire zaken wenst te mandateren;

Gelet op artikel 9 van het Besluit ondermandaat en volmacht directeuren Algemene Rekenkamer;

Besluit:

Artikel 1

De  coördinator facilitaire zaken van de directie staf is bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer besluiten te nemen, verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan hem toegekende budgetten binnen de aan hem toegekende kostenplaatsen. 
Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000,- per verplichting. Dit ondermandaat en deze volmacht worden verleend aan de coördinator onverminderd de mandaatverlening Besluit ondermandaat en volmacht directeuren Algemene Rekenkamer.

Artikel 2

Bij afwezigheid van de coördinator facilitaire zaken kan de Manager Informatievoorziening en Organisatie (IO) in zijn plaats treden.

Artikel 3

Dit besluit gaat met terugwerkende kracht in op 1 november 2020. Het besluit van 5 februari 2019 (nr. 19000169) komt bij de vaststelling van dit besluit te vervallen.

Artikel 4

Dit besluit zal worden gepubliceerd op de website van de Algemene Rekenkamer. In de Staatscourant zal melding worden gemaakt van de publicatie van het besluit.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit ondermandaat en volmacht coördinator facilitaire zaken Algemene Rekenkamer’.

Den Haag, 17 december 2020   

L. Kelfkens,
directeur staf

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Algemene Rekenkamer van 15 december 2020.

drs. A.P. (Arno) Visser,
president

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris