Mandaat en volmacht adviseur Facilitaire zaken en Centrale inkoop 2018

De directeur staf,

Gelet op artikel 9 van het Besluit mandaat en volmacht financiële aangelegenheden Algemene Rekenkamer 2018, vastgesteld bij Besluit van 5 december 2017 (nr. 17007917);

Besluit:

Artikel 1

De adviseur facilitaire zaken & centrale inkoop van de directie staf is bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer besluiten te nemen, verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan hem toegekende budgetten binnen de aan hem toegekende kostenplaatsen.
Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000,- per verplichting.

Artikel 2

Bij afwezigheid van de adviseur facilitaire zaken & centrale inkoop kunnen de managers P&O/FAZA, Informatievoorziening, Communicatie, Internationaal en Bestuur & Financiën in zijn plaats treden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 4

Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de Staatscourant wordt een verwijzing opgenomen naar de website van de Algemene Rekenkamer waarop het besluit gepubliceerd wordt.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit mandaat en volmacht adviseur facilitaire zaken & centrale inkoop Algemene Rekenkamer 2018’.

mr. K.Y. (Katinka) Knoop,
directeur Staf

ALdus goedgekeurd in de vergadering van de Algemene Rekenkamer van 5 december 2017.

drs. A.P. (Arno) Visser,
president

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris