Veelgestelde vragen AVG-Woo

Bevoegdheden Algemene Rekenkamer

De bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer voor de uitvoering van haar wettelijke taken zijn vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2016. De Algemene Rekenkamer heeft op grond van die wet het recht om alle informatie op door haar aan te geven wijze te onderzoeken bij onder andere ministeries en rechtspersonen met een wettelijke taak.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Hieronder beantwoorden wij vragen over hoe de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer, zoals vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2016, zich verhouden tot de AVG. Voor de wijze waarop de Algemene Rekenkamer omgaat met persoonsgegevens, verwijzen we ook naar de privacyverklaring.

Woo

Hieronder beantwoorden wij vragen over hoe de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer, zoals vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2016, zich verhouden tot de Wet open overheid (Woo). De Algemene Rekenkamer valt sinds 1 mei 2022 onder de Woo, waarbij informatie die de Algemene Rekenkamer heeft verkregen in het kader van haar wettelijke taak is uitgezonderd. Voor die datum was de Algemene Rekenkamer uitgezonderd van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er kunnen nu dus ook Woo-verzoeken worden ingediend bij de Algemene Rekenkamer.