Wat is een rechtspersoon met een wettelijke taak?

Rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt) zijn zelfstandige organisaties op afstand van de rijksoverheid. Zij voeren een taak uit die in de wet geregeld is en worden gefinancierd met publiek geld. Het gaat bijvoorbeeld om Staatsbosbeheer, de Nationale politie en het Kadaster.

Wat onder een rwt wordt verstaan is vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2016. Een organisatie is een rwt als is voldaan aan drie vereisten: 

  • De organisatie moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben;
  • De organisatie moet een taak uitoefenen die in wet- of regelgeving is geregeld (een 'wettelijke taak').
  • Voor de uitoefening van de wettelijke taak moet de organisatie geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit een zogenoemde 'wettelijke heffing' (publiek geld).

Publiek geld kan zijn:

  • een bijdrage uit de rijksbegroting;
  • inkomsten uit premies (bijvoorbeeld de  premies voor sociale zekerheid of zorg);
  • wettelijke tarieven (bijvoorbeeld het tarief van de RDW voor de registratie van een kenteken, of collegegeld).

De Algemene Rekenkamer heeft de taak en de bevoegdheid om onderzoek te doen bij rwt's. Wij onderzoeken onder meer of het publieke geld volgens afspraak is besteed en of wettelijke taken goed worden uitgevoerd.

Andere instellingen op afstand van het Rijk 

Naast rwt's zijn er ook andere instellingen op afstand van het Rijk die publieke taken uitvoeren, zoals zelfstandige bestuursorganen (zbo). De categorieën rwt's en zbo's komen grotendeels overeen.