Rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt)

Overzicht met rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt). Voor het laatst bijgewerkt op 12 mei 2020.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Bureau Architectenregister
 • Dienst voor het Kadaster en de openbare registers (Kadaster)
 • Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
 • Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Buitenlandse Zaken (BZ)

 • FMO

Defensie

 • Stichting Defensiemusea (SDM)
 • Stichting Veteraneninstituut (Veteranenloket)
 • Stichting Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek NLDA (SWOON)
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) 

Economische Zaken en Klimaat (EZK)

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA)
 • Distributeurs van elektriciteit en drinkwater, zoals bedoeld in de Wet elektriciteit en drinkwater BES (cluster)
 • Examinerende instanties zoals bedoeld in art. 19 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 (cluster)
 • Kamer van Koophandel
 • Raad voor Accreditatie (RvA)
 • Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
 • VSL
 • Waarborginstellingen (cluster)
  • Edelmetaal Waarborg Nederland (EWN)
  • Waarborg Holland

Financiën

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • De Nederlandsche Bank NV (DNB)
 • Depositogarantiefonds
 • Nationaal Resolutiefonds (NRF)
 • Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars
 • Stichting Administratie Kantoor Financiële Instellingen (NLFI)
 • Stichting Waarborgfonds Motorverkeer (WM)
 • Waarderingskamer

Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

 • CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
 • Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.)
 • Havenbedrijf Amsterdam NV / Rijkshavenmeester
 • Havenbedrijf Rotterdam NV / Rijkshavenmeester
 • HISWA-vereniging
 • Innovam
 • Kiwa Register BV
 • Klassebureaus als bedoeld in art. 6 Schepenwet en art. 6 en 3.1 Schepenbesluit 1965
 • Loodswezen (Nederlands Loodswezen BV en drie regionale loodsencorporaties – RLC’s)
 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 • Prorail BV
 • RDW
 • Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
 • Stichting LSNed (Leidingenstraat Nederland)
 • Stichting Milieukeur
 • Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

Justitie en Veiligheid (JenV)

 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
 • Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
 • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
 • Kansspelautoriteit
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
 • Nationale Politie
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)
 • Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)
 • Particuliere justitiële jeugdinrichtingen (cluster)
 • Politieacademie
 • Raad voor de Rechtshandhaving
 • Raad voor Rechtsbijstand
 • Reclasseringsorganisaties (cluster)
  • Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering
  • Stichting Verslavingsreclassering GGZ
  • Stichting Reclassering Nederland (SRN)
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)
 • Slachtofferhulp Nederland (SHN)
 • Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening
 • Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)
 • Stichting Halt
 • Stichting Nidos

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

 • Keurings- en controle-instellingen
  • Stichting BKD (Bloembollenkeuringsdienst)
  • Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)
  • Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)
  • Stichting NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdiensten voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen)
  • Stichting NakTuinbouw
  • Stichting Skal Biocontrole
 • Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)
 • Bureau Erkenningen (van de AOC Raad)
 • College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
 • Staatsbosbeheer (SBB)
 • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
 • Rendac BV

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Onderwijs en wetenschap

 • Academische ziekenhuizen (cluster)
 • Bekostigde groene onderwijsinstellingen (cluster)
 • Bekostigde instellingen voor het primair onderwijs (PO) (cluster)
 • Bekostigde instellingen voor het voortgezet onderwijs (VO) (cluster)
 • Bekostigde instellingen voor hoger beroepsonderwijs (cluster)
 • Bekostigde instellingen voor wetenschappelijk onderwijs (cluster)
 • Koninklijke Bibliotheek (KB)
 • Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
 • Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 • Regionale Opleidingscentra (ROC’s) (cluster)
 • Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 
 • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het PO (cluster)
 • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het VO (cluster)
 • Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (Stichting Cito);
 • Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)
 • Stichting Participatiefonds
 • Stichting Studiekeuze123
 • Stichting Vervangingsfonds

Cultuur en media

 • Commissariaat voor de Media
 • Cultuurfondsen
  • Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Stichting Mondriaan Fonds
  • Stichting Nederlands Filmfonds
  • Stichting Fonds Podiumkunsten
  • Stichting Nederlands Letterenfonds
  • Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 • Instellingen die op grond van de Erfgoedwet zijn belast met de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen 
 • Landelijke omroeporganisaties (cluster)
 • Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
 • Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
 • Regionale Publieke Omroep (RPO) 
 • Regionale publieke media-instellingen (cluster)
 • Stichting Ether Reclame (STER)
 • Stichting NTR

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Inlichtingenbureau (IB)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • Centraal administratie kantoor (CAK)
 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 • College sanering zorginstellingen (CSZ)
 • Dopingautoriteit
 • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • Wlz-uitvoerders, waaronder begrepen de zorgkantoren (cluster)
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgonderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMw)
 • Zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren (cluster)