Rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt)

Overzicht van rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt). De organisaties in dit overzicht kwalificeren als rwt voor zover zij wettelijke taken uitvoeren die met publiek geld worden bekostigd. Sommige van deze organisaties verrichten daarnaast nog andere activiteiten.

Voor meer informatie over rwt’s zie: Wat is een rechtspersoon met een wettelijke taak?

Voor het laatst bijgewerkt op 14 maart 2023.
 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Bureau Architectenregister
 • Dienst voor het Kadaster en de openbare registers (Kadaster)
 • Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
 • Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Buitenlandse Zaken (BZ)

 • FMO
 • Invest-International 

Defensie

 • Stichting Defensiemusea (SDM)
 • Stichting Veteraneninstituut (Veteranenloket)
 • Stichting Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek NLDA (SWOON)
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) 

Economische Zaken en Klimaat (EZK)

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA)
 • Distributeurs van elektriciteit en drinkwater, zoals bedoeld in de Wet elektriciteit en drinkwater BES (cluster)
 • Examinerende instanties zoals bedoeld in art. 19 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 (cluster)
 • Invest-NL 
 • Kamer van Koophandel
 • Nationaal Metrologisch Instituut VSL
 • Raad voor Accreditatie (RvA)
 • Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
 • Waarborginstellingen (cluster)
  • Edelmetaal Waarborg Nederland (EWN)
  • Waarborg Holland

Financiën

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • De Nederlandsche Bank NV (DNB)
 • Depositogarantiefonds
 • Nationaal Resolutiefonds (NRF)
 • Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars
 • Stichting Administratie Kantoor Financiële Instellingen (NLFI)
 • Stichting Waarborgfonds Motorverkeer (WM)
 • Waarderingskamer

Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

 •  Airport Coordination Netherlands (ACNL) 
 • CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
 • Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.)
 • Havenbedrijf Amsterdam NV / Rijkshavenmeester
 • Havenbedrijf Rotterdam NV / Rijkshavenmeester
 • HISWA-vereniging
 • Innovam
 • Kiwa Register BV
 • Klassebureaus als bedoeld in art. 6 Schepenwet en art. 6 en 3.1 Schepenbesluit 1965
 • Loodswezen (Nederlands Loodswezen BV en drie regionale loodsencorporaties – RLC’s)
 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 • Prorail BV
 • RDW
 • Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
 • Stichting LSNed (Leidingenstraat Nederland)
 • Stichting Milieukeur
 • Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

Justitie en Veiligheid (JenV)

 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
 • Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
 • Het Juridisch Loket
 • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
 • Kansspelautoriteit
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
 • Nationale Politie
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)
 • Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)
 • Particuliere justitiële jeugdinrichtingen (cluster)
 • Politieacademie
 • Raad voor de Rechtshandhaving
 • Raad voor Rechtsbijstand
 • Reclasseringsorganisaties (cluster)
  • Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering
  • Stichting Verslavingsreclassering GGZ
  • Stichting Reclassering Nederland (SRN)
 • Slachtofferhulp Nederland (SHN)
 • Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening
 • Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)
 • Stichting Halt
 • Stichting Nidos

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

 • Keurings- en controle-instellingen:
  • Stichting BKD (Bloembollenkeuringsdienst)
  • Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)
  • Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)
  • Stichting NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdiensten voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen)
  • Stichting NakTuinbouw
  • Stichting Skal Biocontrole
 • Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)
 • Bureau Erkenningen (van de AOC Raad)
 • College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
 • Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. (Royal GD) 
 • Staatsbosbeheer (SBB)
 • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
 • Rendac Son B.V

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Onderwijs en wetenschap

 • Academische ziekenhuizen (cluster)
 • Bekostigde groene onderwijsinstellingen (cluster)
 • Bekostigde instellingen voor het primair onderwijs (PO) (cluster)
 • Bekostigde instellingen voor het voortgezet onderwijs (VO) (cluster)
 • Bekostigde instellingen voor hoger beroepsonderwijs (cluster)
 • bekostigde instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (cluster)
 • Bekostigde instellingen voor wetenschappelijk onderwijs (cluster)
 • Koninklijke Bibliotheek (KB)
 • Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
 • Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 • Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) 
 • Nuffic
 • Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 
 • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het PO (cluster)
 • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het VO (cluster)
 • Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (Stichting Cito);
 • Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)
 • Stichting Participatiefonds
 • Stichting Studiekeuze123
 • Stichting Vervangingsfonds

Cultuur en media

 • Commissariaat voor de Media
 • Cultuurfondsen
  • Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Stichting Mondriaan Fonds
  • Stichting Nederlands Filmfonds
  • Stichting Fonds Podiumkunsten
  • Stichting Nederlands Letterenfonds
  • Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 • Instellingen die op grond van de Erfgoedwet zijn belast met de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen 
 • Landelijke omroeporganisaties (cluster)
 • Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
 • Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
 • Regionale Publieke Omroep (RPO) 
 • Regionale publieke media-instellingen (cluster)
 • Stichting Ether Reclame (STER)
 • Stichting NTR

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Inlichtingenbureau (IB)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Stichting Blik op werk
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • Centraal administratie kantoor (CAK)
 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 • College sanering zorginstellingen (CSZ)
 • Dopingautoriteit
 • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • Wlz-uitvoerders, waaronder begrepen de zorgkantoren (cluster)
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgonderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMw)
 • Zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren (cluster)