Instellingen op afstand van het Rijk

Een groot deel van het rijksbeleid wordt niet uitgevoerd door ministeries of agentschappen van een ministerie, maar door instellingen op afstand van de rijksover­heid.  Veel van deze instellingen worden gedeeltelijk of geheel betaald met publiek geld. Om hun taken uit te voeren krijgen ze bijvoorbeeld geld van de rijksoverheid of geld via premies voor sociale zekerheid en zorg. Er zijn verschillende typen instellingen op afstand. Een grote groep organisaties vormen de zogenoemde rechtspersonen met een wettelijke taak. De Algemene Rekenkamer kan bij deze instellingen onderzoek uitvoeren om na te gaan of het publieke geld volgens afspraak is besteed en of publieke taken goed worden uitgevoerd.

Recente onderzoeken

Vastgoed bij universiteiten, twintig jaar na overdracht van eigendom (2018)

De Nederlandse universiteiten zijn van plan om de komende jaren in totaal ruim € 3 miljard te investeren in hun huisvesting. Dit was een belangrijke redenen om het vastgoedmanagement bij de universiteiten te onderzoeken. De 6 onderzochte universiteiten hebben het vastgoedmanagement op hoofdlijnen op orde, maar er zijn op onderdelen nog wel verbeteringen mogelijk.

UWV, balanceren tussen ambities en middelen (2017)

Zijn de taken van UWV in balans met de beschikbare mensen en middelen? Dat zijn wij op verzoek van de minister van SZW nagegaan. Het takenpakket van UWV is vaak veranderd en dat heeft gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering en de taakuitvoering. Met dit onderzoek willen we de Tweede Kamer, de minister van SZW en UWV aanknopingspunten bieden om de toekomstbestendigheid van UWV te waarborgen.