Bedrijfsvoering van het Rijk

Ministeries en organisaties die vallen onder de verantwoordelijkheid van een ministerie, geven publiek geld uit. Het is belangrijk dat de bedrijfsvoering – financiën, ICT, personeel en bijvoorbeeld inkoop – bij deze organisaties goed is geregeld. De Algemene Rekenkamer controleert elk jaar of dat het geval is.

Recente publicaties

Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven (2019)

Gegevens uit basisregistraties gaan over onze identiteit, ons inkomen, ons bedrijf, ons huis en onze auto - om enkele voorbeelden te noemen. Op basis van deze gegevens kent de overheid subsidies en toeslagen toe, spoort zij fraude en misbruik op en heft zij belastingen. Ook zijn de gegevens belangrijk in het economisch verkeer: mede op basis van deze gegevens worden huizen en auto’s gekocht en verkocht, en wordt de betrouwbaarheid van een handelspartner vastgesteld. Dit (her)gebruik van gegevens, ook wel datagedreven of data-geïnformeerd handelen genoemd, neemt alleen maar toe. Niet alleen bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven. En dat roept de vraag op in hoeverre de mensen op wie die gegevens betrekking hebben, grip hebben op het verzamelen, gebruiken en hergebruiken van ‘hun’ gegevens.

Dit burgerperspectief was in ons onderzoek naar basisregistraties in 2014 één van de onderzoeksthema’s. In dit vervolgonderzoek hebben we het perspectief van burgers en bedrijven centraal gezet. We hebben onderzocht of onze aanbevelingen van destijds zijn opgevolgd. Daarnaast hebben we de 10 basisregistraties en het stelsel als geheel doorgelicht op resterende knelpunten in bijvoorbeeld gebruiksvriendelijkheid en samenhang.

Verantwoordingsonderzoek 2017 (2018)

Alle ministers leggen elk jaar verantwoording af aan het parlement over het belastinggeld dat zij ontvangen en uitgeven. Dit doen zij in hun jaarverslag. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer deze jaarverslagen. Voor onze rapporten hierover kijken we ook naar de bedrijfsvoering van ministeries. We onderzoeken bijvoorbeeld of: 

  • er duidelijke regels en procedures zijn binnen het ministerie;
  • die regels bij de verantwoordelijke personen voldoende bekend zijn
  • de ministeries goed in de gaten houden of de regels worden nageleefd.

Op zoek naar inzicht in maatschappelijk verantwoord inkopen bij het Rijk (2017)

In ons onderzoek naar maatschappelijk verantwoord inkopen bij het Rijk hebben we onder meer onderzocht welk deel van de inkoop van het Rijk daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord is, afgezet tegen het totale inkoopvolume van het Rijk.  Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat er bij het inkopen naast de prijs ook rekening wordt gehouden met milieu-aspecten, extra kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return) en het tegengaan van onder ander dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie.