Bedrijfsvoering van het Rijk

Ministeries en organisaties die vallen onder de verantwoordelijkheid van een ministerie, geven publiek geld uit. Het is belangrijk dat de bedrijfsvoering – financiën, ICT, personeel en bijvoorbeeld inkoop – bij deze organisaties goed is geregeld. De Algemene Rekenkamer controleert elk jaar of dat het geval is.

Recente publicaties

Verantwoordingsonderzoek 2017 (2018)

Alle ministers leggen elk jaar verantwoording af aan het parlement over het belastinggeld dat zij ontvangen en uitgeven. Dit doen zij in hun jaarverslag. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer deze jaarverslagen. Voor onze rapporten hierover kijken we ook naar de bedrijfsvoering van ministeries. We onderzoeken bijvoorbeeld of: 

  • er duidelijke regels en procedures zijn binnen het ministerie;
  • die regels bij de verantwoordelijke personen voldoende bekend zijn
  • de ministeries goed in de gaten houden of de regels worden nageleefd.

Op zoek naar inzicht in maatschappelijk verantwoord inkopen bij het Rijk (2017)

In ons onderzoek naar maatschappelijk verantwoord inkopen bij het Rijk hebben we onder meer onderzocht welk deel van de inkoop van het Rijk daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord is, afgezet tegen het totale inkoopvolume van het Rijk.  Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat er bij het inkopen naast de prijs ook rekening wordt gehouden met milieu-aspecten, extra kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return) en het tegengaan van onder ander dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie.