Ministeries en organisaties die vallen onder de verantwoordelijkheid van een ministerie, geven publiek geld uit. Het is belangrijk dat de bedrijfsvoering – financiën, ICT, personeel en bijvoorbeeld inkoop – bij deze organisaties goed is geregeld. De Algemene Rekenkamer controleert elk jaar of dat het geval is.

Recente publicaties

Verantwoordingsonderzoek 2016 (2017)

Alle ministers leggen elk jaar verantwoording af aan het parlement over het belastinggeld dat zij ontvangen en uitgeven. Dit doen zij in hun jaarverslag. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer deze jaarverslagen. Voor onze rapporten hierover kijken we ook naar de bedrijfsvoering van ministeries. We onderzoeken bijvoorbeeld of: 

  • er duidelijke regels en procedures zijn binnen het ministerie;
  • die regels bij de verantwoordelijke personen voldoende bekend zijn
  • de ministeries goed in de gaten houden of de regels worden nageleefd.

UWV, balanceren tussen ambities en middelen (2017)

Voor dit rapport hebben we onderzocht of de taken van UWV in balans zijn met beschikbare mensen en middelen. We hebben dat gedaan op verzoek van de minister van SZW. Het takenpakket van UWV is vaak veranderd en dat heeft gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering en de taakuitvoering. Met dit onderzoek willen we de Tweede Kamer, de minister van SZW en UWV aanknopingspunten bieden om te zorgen dat UWV zijn werk goed kan blijven doen.