Aandachtspunten bij de begroting 2014 Ministerie van EZ (Landbouw & Natuur)

Gereserveerde bedragen aan cofinanciering

Het is uit de begroting niet te herleiden of de gereserveerde bedragen aan cofinanciering voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB) voldoende zijn om door Europa aan Nederland toegekende budgetten volledig te benutten. Voor 2014 heeft de minister in de begroting een bedrag van 8,8 miljoen euro opgenomen voor de cofinanciering van het GLB en GVB. Dit bedrag loopt op tot 30 miljoen euro in 2018. Nederland zou jaarlijks echter een hoger bedrag, namelijk 41 miljoen euro, aan cofinanciering beschikbaar moeten stellen om aanspraak te kunnen maken op de jaarlijks beschikbare bijdrage uit Brussel van 87 miljoen euro voor plattelandsbeleid. Mogelijk wordt het potentiële tekort aangevuld door de provincies, die de afgelopen jaren verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het plattelandsbeleid. Dit blijkt evenwel niet uit de begroting, respectievelijk de toelichting daarop.

Opheffen productschappen

In samenhang met de opheffing van de product- en bedrijfschappen per 2014 wordt een aantal medebewindstaken overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken. Hiervoor wordt structureel 31 miljoen euro begroot. Uit de begroting 2014 blijkt dat de productschappen voor deze taken in 2013 naar verwachting een bedrag van 23 miljoen euro nodig hebben. Uit de begroting blijkt niet waarom er straks meer budget nodig is voor de uitvoering van deze taken.

Inzicht in omvang financiële correcties van de Europese Commissie

In ons Rapport bij de Nationale verklaring 2013 geven wij een overzicht van alle financiële correcties die de Europese Commissie in 2012 aan Nederland heeft opgelegd wegens foutief uitgegeven subsidies. Het blijkt te gaan om 21 miljoen euro.

In de begroting 2014 maakt de minister de komende jaren jaarlijks 7 miljoen euro vrij voor financiële correcties (apurement). Ook vermeldt hij dat er voor financiële correcties een interne begrotingsreserve is. Deze reserve had ultimo 2012 een omvang van 167 miljoen euro. De minister vermeldt in de begroting niet welk bedrag aan correcties hij voor 2013 verwacht. Daarom is het moeilijk te beoordelen of de begrote bedragen toereikend zullen zijn en welke bedragen aan de reserve onttrokken zullen worden.

Naleving normen voor dierenwelzijn

In ons rapport Duurzaamheid intensieve veehouderij: vervolgonderzoek 2013 constateerden wij tekortkomingen in de naleving van dierenwelzijnsnormen. In de begroting verwijst de staatssecretaris naar de Beleidsbrief dierenwelzijn. In deze brief, die 4 oktober 2013 aan de Tweede Kamer is gezonden, gaat de staatssecretaris in op de resultaten van het beleid tot dusver en op de focus voor de komende jaren. Die focus ligt voor landbouwhuisdieren bij onder meer het verder terugbrengen van ingrepen. Ze gaat in deze brief niet in op de naleving en handhaving van dierenwelzijnsnormen, zodat onduidelijk blijft wat de overheid aan de tekortkomingen gaat doen.