Analyse voortgang actieplan sisa van de minister van BZK

In ons rapport over de verantwoording over 2011 hebben we een ernstige onvolkomenheid geconstateerd in de controle van de verantwoording over specifieke uitkeringen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het functioneren van het systeem voor het verantwoorden over en de controle van specifieke uitkeringen volgens het principe van Single Information Single Audit (sisa). In deze brief biedt de Algemene Rekenkamer haar analyse aan de Tweede Kamer aan over de voortgang van het actieplan sisa.