Begrippenlijst

A

Accountantsrapport (auditrapport)
Apparaatsuitgaven
Artikelgewijze oordeelsvorming
Auditdienst Rijk

B

Balanspost
Baseline financieel beheer en materieelbeheer
Baten
Baten-lastenagentschap
Baten-lastenstelsel
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoeringsparagraaf (bedrijfsvoeringsinformatie)
Begrotingsartikel/beleidsartikel
Beheerdomeinen
Beleidsinformatie
Budgetrecht

C

Comply or explain
Comptabiliteitswet
Controleerbaar
Controleverklaring

D

Decharge
Deugdelijke/ondeugdelijke weergave

E

EU-afdrachten – naheffing en invoerrechten
Europese aanbestedingsregels

F

Financieel beheer
Financieel jaarverslag en saldibalans van het Rijk
Financiële informatie
Fouten

G

Getrouwbeeldverklaring

I

Inbesteding
Indemniteitswet
Inhuur van externen

J

Jaarverslag

K

Kapitaaluitgaven/kapitaalontvangsten
Kasstelsel

L

Lasten

M

M&O-beleid
Managementcontrolsysteem
Materieelbeheer

O

Onvolkomenheid
Onzeker
Ordelijk
Overdrachtsuitgaven

P

P-Direkt
Personeelsbeheer
Planning- & controlcyclus
Potentieel bezwaargeval
Prestatiegegevens
Prestatieverklaring
Programma-uitgaven
Publieke verantwoording

R

Rechtmatigheid
Rechtspersoon met een wettelijke taak
Review
Rijksbegrotingsvoorschriften
Risicoanalyses

S

Saldibalans
Single information single audit (sisa)
Slotwet/slotwetmutaties
Specifieke uitkering

T

Tolerantiegrenzen

V

Verantwoordingsdag
Verantwoordingsstaat
Verplichting
Verslaggevingsvoorschriften
Voorschot