Bedrijfsvoering

Onder bedrijfsvoering verstaat de Algemene Rekenkamer de sturing en beheersing van bedrijfsprocessen binnen een ministerie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Het betreft sturing en beheersing van zowel de primaire processen als van de processen die hiervoor faciliterend zijn. Onder sturing wordt verstaan het proces waarbij richting wordt gegeven aan een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Onder beheersing wordt verstaan het proces waarbij een stelsel van maatregelen en procedures wordt ingevoerd en gehandhaafd om vast te stellen of de uitvoering in overeenstemming is en blijft met de gemaakte plannen en om zo nodig maatregelen voor de bijsturing te treffen om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Bovenstaande definitie is ontleend aan het Referentiekader Mededeling over de Bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën (2002). In aanvulling op deze definitie is de Algemene Rekenkamer van mening dat de bedrijfsprocessen zelf ook tot de bedrijfsvoering behoren (dus niet alleen de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen).