Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onze conclusies

Het contact van burgers met de overheid is de afgelopen jaren steeds meer digitaal geworden.
Dit levert kansen op voor de dienstverlening en de ondersteuning van de publieke taken. Maar het kan ook problemen opleveren voor naar schatting 4 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met zelfstandig hun zaken online regelen met de overheid. Zorgen voor toegankelijke digitale overheidsdienstverlening, en duidelijke kaders opstellen voor het goed en veilig laten werken van deze IT zijn belangrijke taken van de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Taken die blijvend aandacht nodig hebben.

Gericht werken aan verbeteringen

In ons verantwoordingsonderzoek 2021 hebben we vastgesteld dat 5 van de 10 onvolkomenheden waren opgelost. De minister houdt deze lijn vast. Met 1 opgeloste en 1 nieuwe onvolkomenheid blijft de teller op 5 staan. Zo is de coördinerende rol van de minister van BZK bij de zogenoemde SiSa-controles inmiddels voldoende op orde. Verder zien we bij alle bestaande onvolkomenheden verbeteringen.
De minister werkt met succes aan meerjarige verbetertrajecten.

Woningbouw gerichter stimuleren

Ook in 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) veel geld uitgegeven aan de Woningbouwimpuls. We zien dat de minister voor VRO echter niet voldoende duidelijk kan maken dat dit geld er ook daadwerkelijk voor zorgt dat er woningen worden gebouwd die er anders niet zouden komen.
Wij vragen daarom opnieuw om dit instrument gerichter in te zetten.

Informatiepunten Digitale Overheid

Zo’n 4 miljoen Nederlanders hebben moeite om hun zaken met de overheid online te regelen.
Om deze groep te helpen zijn er overal in het land Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) opgezet. Het is echter niet duidelijk of het geld dat naar de IDO’s gaat, bijdraagt aan digitale inclusie. Er zijn weliswaar meer dan 650 IDO’s verspreid door heel Nederland, maar die bereiken maar iets meer dan 1% van de doelgroep. De behoeften van de doelgroep zijn bij de staatssecretaris niet voldoende bekend. De medewerkers van de IDO’s hebben voor bezoekers een sociaal-maatschappelijke functie. Dat is belangrijk. De IDO’s hebben veel verschillende doelen van de staatssecretaris gekregen, zoals bijvoorbeeld het snel kunnen schakelen met vaste contactpersonen bij verschillende overheidsorganisaties, het bieden van begrijpelijke informatie en passende hulp. De manier waarop de IDO’s nu zijn ingericht en de bevoegdheden van IDO-medewerkers passen daar minder goed bij.
Het gevoerde beleid rondom de financiering van de IDO’s beoordelen wij als matig.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BZK Financieel oordeel

Onvolkomenheden bij Ministerie van BZK

BZK Onvolkomenheden

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer