ICT en digitalisering

Een goed gedigitaliseerde overheid is van belang voor burgers, bedrijven en  instellingen. Vrijwel alle overheidsprocessen worden in hoge mate ondersteund door ICT. De Algemene Rekenkamer doet sinds 1991 onderzoek naar digitalisering en de inzet van ICT bij de overheid, zoals op het gebied van cybersecurity en informatiebeveiliging, digitalisering van de Rijksoverheid, ICT lifecyclemanagement en IT-beheer.

Recente publicaties

Cyberveiligheid grenstoezicht op Schiphol onvoldoende (2020)

De cyberveiligheid van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol is onvoldoende en niet toekomstbestendig. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Beveiligingstesten op de IT-systemen vinden niet of nauwelijks plaats. De software van twee IT-systemen is zonder de vereiste goedkeuring operationeel. En IT-systemen zijn niet aangesloten op de detectiecapaciteit van Defensie en Schiphol.

Grip op digitalisering: rode draden uit tien jaar Rekenkameronderzoek (2020)

De Algemene Rekenkamer doet sinds 1991 onderzoek naar digitalisering en de inzet van ICT bij de overheid. Wij hebben onze onderzoeken van de laatste 10 jaar naast elkaar gelegd en opnieuw geanalyseerd. Hieruit blijkt herhaaldelijk dat de gestelde ambities op het gebied van digitalisering niet goed in balans zijn met de mensen, middelen en organisatie. Verouderde ICT-systemen bij de overheid verhinderen bijvoorbeeld dat er nieuwe wetgeving kan worden ingevoerd. 

Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven (2019)

Gegevens uit basisregistraties gaan over onze identiteit, ons inkomen, ons bedrijf, ons huis en onze auto - om enkele voorbeelden te noemen. Op basis van deze gegevens kent de overheid subsidies en toeslagen toe, spoort zij fraude en misbruik op en heft zij belastingen. Ook zijn de gegevens belangrijk in het economisch verkeer: mede op basis van deze gegevens worden huizen en auto’s gekocht en verkocht, en wordt de betrouwbaarheid van een handelspartner vastgesteld. Dit (her)gebruik van gegevens, ook wel datagedreven of data-geïnformeerd handelen genoemd, neemt alleen maar toe. Niet alleen bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven. En dat roept de vraag op in hoeverre de mensen op wie die gegevens betrekking hebben, grip hebben op het verzamelen, gebruiken en hergebruiken van ‘hun’ gegevens.

Dit burgerperspectief was in ons onderzoek naar basisregistraties in 2014 één van de onderzoeksthema’s. In dit vervolgonderzoek hebben we het perspectief van burgers en bedrijven centraal gezet. 

Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken (2019)

Onderzoek naar de manier waarop de minister van IenW zich voorbereidt op cyberaanvallen op de vitale waterwerken die voor haar worden beheerd door Rijkswaterstaat. Welke instrumenten heeft Rijkswaterstaat als beheerder in handen om cyberdreigingen en -aanvallen te detecteren en zich te beschermen tegen cyberdreigingen voor de waterkeringen? In hoeverre werken de instrumenten om cyberdreigingen en -aanvallen te detecteren? En bieden ze voldoende bescherming? Welke scenario´s liggen klaar voor wanneer zich een cyberaanval voordoet; met welke maatregelen kan Rijkswaterstaat voorkomen dat andere vitale sectoren ook geraakt worden bij een aanval (cascade-effecten)? En hoe werkt de respons bij detectie van kwetsbaarheden en incidenten bij Rijkswaterstaat?