Grip op digitalisering

Rode draden uit tien jaar Rekenkameronderzoek

De Algemene Rekenkamer doet sinds 1991 onderzoek naar digitalisering en de inzet van ICT bij de overheid. Wij hebben onze onderzoeken van de laatste 10 jaar naast elkaar gelegd en opnieuw geanalyseerd. Hieruit blijkt herhaaldelijk dat de gestelde ambities op het gebied van digitalisering niet goed in balans zijn met de mensen, middelen en organisatie. Verouderde ICT-systemen bij de overheid verhinderen bijvoorbeeld dat er nieuwe wetgeving kan worden ingevoerd. 
 

Weegschaal met links de ambities en rechts mensen, middelen en organisaties
Ambities op het gebied van digitalisering moeten in balans zijn met de mensen, middelen en organisatie.

Factsheets voor de Tweede Kamer

De rode draden die we in 3 factsheets hebben opgenomen, zijn kwesties die blijvend aandacht van het parlement vragen. Ze beschrijven knelpunten rondom digitalisering bij de overheid die we in meerdere onderzoeken tegenkwamen en positieve voorbeelden van verbetering.

De timing van de publicatie van deze factsheets is niet toevallig. De Algemene Rekenkamer reikt deze factsheets aan ten behoeve van het onderzoek van de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst (TCDT), ingesteld door de Tweede Kamer. We hebben daarbij notitie genomen van hun hoofdvraag: “Hoe kan de Tweede Kamer de kennispositie versterken op het gebied van digitalisering (informatierecht) en op welke wijze kan de Kamer meer grip krijgen op gewenste en ongewenste ontwikkelingen samenhangend met digitalisering (controlerende en wetgevende taak)?”

Doeltreffende en doelmatige digitalisering: drie belangrijke opgaven

Zowel de private als publieke sector veranderen ingrijpend door digitalisering. De Algemene Rekenkamer heeft als opdracht de doeltreffendheid en doelmatigheid van de publieke sector te controleren. De samenleving heeft baat bij efficiënte en effectieve dienstverlening, een goed functionerende overheid die politieke ambities kan uitvoeren en bij een parlement dat - waar noodzakelijk – bescherming biedt tegen de overheid en tegen negatieve effecten van digitalisering. Vrijwel alle overheidsprocessen en uitvoeringstaken worden in hoge mate digitaal ondersteund.

Op basis van onze onderzoeken onderscheiden we 3 belangrijke opgaven om grip te krijgen op digitalisering bij de overheid. Het is van belang dat:

1) de gebruiker centraal staat,
2) de gewenste (digitale) doelstellingen worden gerealiseerd,
3) het parlement de digitalisering goed kan controleren.

Deze opgaven werken we uit in 3 factsheets. 
 

Centraal zetten van gebruikers

Realiseren van (digitale) doelstellingen

Goed controleren van digitalisering bij de overheid

Bronvermeldlng

Voor een specifiekere bronvermelding kunt u deze factsheet raadplegen.