ICT politie 2016

Vervolgonderzoek naar de ICT-governance en de basisvoorzieningen voor handhaving en opsporing bij de nationale politie

Om het dagelijks werk van de politieman of -vrouw goed te kunnen ondersteunen, is het verwerken van informatie via ICT-systemen essentieel. Met het beheer, onderhoud en de noodzakelijke vernieuwing van de politie ICT is veel geld gemoeid: van 566 miljoen euro in 2016 tot 661 miljoen euro in 2020.Met het vervolgonderzoek ICT politie 2016 onderzocht de Algemene Rekenkamer de ambities en de sturing en beheersing van de ICT politie. Daarbij deden we praktijkonderzoek naar de twee belangrijkste ICT-systemen: die voor handhaving en opsporing.

Conclusies

Verbeteringen in ICT-governance, aansluiting strategische en ICT-ambities onduidelijk

De politie boekt sinds 2011 op ICT-gebied vooruitgang, vooral wat de sturing en beheersing (de ICT-governance) betreft. Wel zou de ICT-strategie van de politie duidelijker gekoppeld moeten worden aan de strategische doelen van de politie.

Investeringen in politie ICT weinig merkbaar op werkvloer

De politie heeft de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in het stabieler maken van de huidige basisinfrastructuur. Hierdoor loopt de noodzakelijke vernieuwing van de ICT-systemen achter op de oorspronkelijke planning. De politiemedewerker merkt binnen zijn of haar administratieve werk dan ook wel dat de ICT-systemen (beter) beschikbaar zijn, maar vooralsnog weinig van de voorgenomen vernieuwingen.

Extra middelen voor politie ICT laten nauwelijks ruimte voor vernieuwing

In 2016 heeft het parlement ingestemd met extra middelen voor de meerjarige ontwerpbegroting. Hierdoor zijn er voldoende middelen beschikbaar om ICT-ambities waar te maken. De extra middelen laten echter nog steeds nauwelijks ruimte voor verdere vernieuwing. Vooral het uitblijven van de benodigde vernieuwing binnen het primaire politieproces en de toenemende beheerlasten baren ons zorgen. Als de stap naar vernieuwing niet snel wordt gezet, zal de verhouding tussen de ICT-ambities en de beschikbare middelen weer uit evenwicht raken.

Aanbevelingen

We bevelen de minister van VenJ vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het beleid en het stellen van kaders en regels voor het beheer van de politie het volgende aan:
Wat de ICT-governance betreft:

  • Bevorder dat de korpsleiding een duidelijke koppeling aanbrengt tussen de ICT-doelstellingen en de strategische doelstellingen van de politie, zodat helder is op welke wijze de ICT-doelstellingen bijdragen aan de strategie.
  • Bestendig een goed toezicht op de ICT van de politie. Betrek in de evaluatie van de Politiewet, die in de loop van 2017 plaatsvindt, ook het toezicht op de ICT.
  • Verbeter de verantwoording, onder andere aan het parlement over de lopende ICT-ontwikkelingen. Bij het verantwoorden horen ook het benoemen van risico’s en een helder inzicht in het kostenverloop. Het Rijks ICT-dashboard biedt hiervoor een beproefde structuur.

Wat de ICT-ambities betreft:

  • Zorg voor een integraal overzicht van en inzicht in de ICT-kosten en -baten bij investeringsbeslissingen.
  • Voorkom dat opnieuw tekorten ontstaan binnen de ICT-begroting door het langer in stand houden van verouderde ICT-systemen, waardoor er een disbalans is tussen ICT-kosten en -ambities. Maak zo spoedig mogelijk ruimte voor vernieuwing van de ICT-systemen.
  • Vertaal de langetermijnambities naar beheersbare stappen die, naarmate het uitvoeringsmoment dichterbij komt, meer uitgewerkt zijn in concrete (mijlpaal)producten, tijd en geld.
  • Maak daarbij een realistisch plan om de vernieuwing binnen gestelde financiële en personele kaders en tijd op te leveren en houd daarbij vast aan het planmatig werken.
  • Betrek de gebruikers bij dit proces van vernieuwing. Laat ze suggesties aanreiken en producten zelf testen, voordat ze daadwerkelijk in gebruik worden genomen.