Eindrapport parlementaire verkenning Prestaties in de Strafrechtketen verschenen

De minister van Justitie en Veiligheid moet meer regie voeren op de samenwerking tussen de verschillende organisaties die zorgen voor de uitvoering van het strafrecht in Nederland. Dat is de belangrijkste conclusie van het vandaag verschenen verslag van de parlementaire verkenning Strafrechtketen. De parlementaire verkenning is een nieuw instrument waarmee de Tweede Kamer haar kennis over een bepaald onderwerp snel en grondig verdiept. De Algemene Rekenkamer is nauw betrokken geweest bij het uitvoeren van deze eerste verkenning.

De verkenning is gedaan door de Kamerleden Ellian (VVD) en Mutluer (PvdA) namens de overige Kamerleden uit de commissie Justitie en Veiligheid. Zij concluderen in hun verslag dat er vaak geen duidelijke doelen worden gesteld aan de samenwerking tussen organisaties binnen de strafrechtketen. Dat zijn bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. En als deze doelen er wel zijn, heeft het geen consequenties als ze niet worden behaald. Ook de informatie-uitwisseling tussen alle betrokken instanties is gebrekkig. Daardoor beschikken zij, en ook de minister, vaak niet tijdig over de juiste informatie. Ook de financiering van het strafrecht krijgt kritiek. Hierbij is de budgettaire ruimte van de minister leidend voor hoeveel een organisatie ontvangt, in plaats van de verwachte uitgaven voor dat jaar.

15 jaar onderzoek naar strafrechtketen door Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer publiceerde in de afgelopen vijftien jaar 38 onderzoeken naar het functioneren van de strafrechtketen en de organisaties die daarvan deel uitmaken. In een besloten technische briefing op 1 juni hebben onderzoekers van de Rekenkamer onder leiding van collegelid Hanny Kemna de rode draden uit deze onderzoeken toegelicht aan de verkenners. Kern hierbij was dat de problemen op het gebied van samenwerking, effectiviteit, informatie-uitwisseling en financiering al vele jaren spelen en niet opgelost zullen worden zonder meer regie door de minister.

Hoofdstuk 7 van het eindrapport gaat in het geheel over de bevindingen uit de rapporten van de Algemene Rekenkamer.

Aanbevelingen van de verkenners aan ministers

In hun verslag doen de verkenners aanbevelingen aan de ministers die in lijn zijn met de aanbevelingen uit eerdere onderzoeken van de Rekenkamer. Zo moeten de ministers de mogelijkheden om te sturen op de bedrijfsvoering van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak beter benutten, moet de financiering stabieler worden en moet er bij nieuw beleid beter worden gekeken naar de gevolgen voor de hele strafrechtketen. De Kamer verzoekt de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming om een kabinetsreactie op dit eindrapport voorafgaand aan de begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid.