De Algemene Rekenkamer brengt regelmatig rapporten uit over onderwerpen die (ook) betrekking hebben op ouderen, bijvoorbeeld over langdurige zorg en re-integratie van oudere werklozen op de arbeidsmarkt.

Recente publicaties

Re-integratie van oudere werklozen (2016)

Van de langdurig werklozen in ons land is meer dan 40% vijftig jaar of ouder. Het is voor hen extra moeilijk om weer aan de slag te komen. Daarom voert het Rijk gericht beleid voor de re-integratie van oudere werklozen. Hoeveel kost dit beleid en wat levert het op? In het rapport Re-integratie van oudere werklozen hebben wij gekeken naar 8 beleidsinstrumenten die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzet om werkloze mensen van vijftig jaar en ouder aan werk te helpen. Het gaat onder meer om kortingsregelingen voor werkgevers en uitzendbureaus die ouderen aan werk helpen, om proefplaatsingen, netwerktrainingen en scholingsvouchers.

Aanpak van laaggeletterdheid (2016)

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met taal en/of rekenen. Zij hebben een grote kans om een achterstand in de maatschappij op te lopen. In deze groep zijn ouderen oververtegenwoordigd. Rijksbeleid pakt dit probleem aan met taal- en rekencursussen. Wij hebben onderzocht of deze aanpak van laaggeletterdheid werkt. Is het cursusaanbod voldoende en wordt iedereen bereikt?