Subsidies

Het Rijk geeft subsidies aan bijvoorbeeld ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wij onderzoeken of deze subsidies volgens de regels worden verleend en wat ze hebben opgeleverd.

Recente publicaties

Zicht op revolverende fondsen van het Rijk (2019)

De hoofdvraag van dit verkennende onderzoek is: ‘Hoe ziet het landschap van revolverende fondsen van het Rijk eruit en hoe vindt sturing en verantwoording plaats over het publieke geld dat in deze fondsen is ondergebracht?’ Omdat een centraal overzicht ontbreekt, hebben we eerst onderzocht hoeveel revolverende fondsen, ook wel revolverende instrumenten genoemd, er op rijksniveau zijn en hoeveel publiek geld daarin is ondergebracht. Daarnaast besteden we aandacht aan de vraag wat de specifieke kenmerken van revolverende fondsen voor consequenties hebben voor de sturing daarvan en de verantwoording over het publieke geld daarin.

Focus op kosten windenergie op zee (2018)

De prijs van energieopwekking door windmolens op zee zal naar verwachting spectaculair dalen. ‘Subsidieloze’ windparken op zee zullen voorlopig echter nog geen feit zijn. Dat blijkt uit het rapport Focus op kosten windenergie op zee.

Stimulering van duurzame energieproductie (SDE+) (2015)

Met de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ (SDE+) wil de minister van Economische Zaken bereiken dat in 2020 14% van het energieverbruik in Nederland afkomstig is uit ‘hernieuwbare bronnen’ zoals zon, wind, aardwarmte en biomassa. In 2023 moet dat 16% zijn, zo is vastgelegd in het Energieakkoord. Nederland lijkt het doel voor 2020 niet te halen. Wij onderzochten hoe dat komt en wat eraan is te doen.