Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2020 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onze conclusies

Ondanks de coronacrisis heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verbeteringen in de bedrijfsvoering door kunnen voeren. Als reactie op de crisis heeft de minister een belangrijk deel van de verstrekte subsidies ingezet om de gevolgen van coronamaatregelen voor met name cultuur en onderwijs te verzachten. Een van deze regelingen is Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s Onderwijs 2020-2021 (IOP).

Snel en flexibel

Samen met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de minister met de IOP alert gereageerd op de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs.

Effect onderwijssubsidie straks onduidelijk

Het is niet te zeggen of scholen met hun inhaal- en ondersteuningsprogramma’s de beoogde leerlingen ‘in een kwetsbare positie’ bereiken, en of deze door de programma’s hun achterstanden inlopen. Wij verwachten dat straks inzicht ontbreekt in de mate en wijze waarop de onderwijsachterstanden van de beoogde kwetsbare leerlingen met de programma’s zijn ingelopen. Zonder dit inzicht lopen de ministers het risico dat zij hieraan geld blijven uitgeven zonder te weten of hun investering het gewenste effect heeft.
Temeer nu € 8,5 miljard wordt ingezet voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), dat in 2021 is gepresenteerd, bevelen wij aan om dit inzicht zowel op schoolniveau als op landelijk niveau te genereren. Wij wijzen erop dat bestedingsvrijheid niet uitsluit dat scholen wordt verzocht beleidsinformatie te verzamelen om zicht te krijgen op maatschappelijke resultaten van extra geld.

Vooruitgang in bedrijfsvoering

Dit jaar heeft het ministerie 1 onvolkomenheid opgelost en zijn verbeteringen zichtbaar bij de 2 overgebleven onvolkomenheden.

Weloverwogen keuze in financiering, controle en verantwoording nodig

Voor de IOP hebben de ministers de verantwoordingseisen aangepast, in reactie op een Kamermotie en signalen vanuit de sector. De IOP valt nu onder het ‘lichtere’ verantwoordingsregime. Het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) van deze subsidiegelden is niet toereikend.
Met het oog op de extra middelen in het NPO bevelen wij aan een weloverwogen keuze te maken in de manier waarop het kabinet publiek geld beschikbaar stelt. De juiste balans tussen het beperken van de administratieve lastendruk en toereikend inzicht in de recht- en doelmatige besteding van het geld is hierbij cruciaal.

Financieel oordeel

OCW oordeel
OCW onvolkomenheden

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer