De Algemene Rekenkamer brengt regelmatig rapporten uit over onderwerpen die (ook) betrekking hebben op jongeren, bijvoorbeeld over het trekkingsrecht pgb en de decentralisatie van de jeugdzorg.

Recente publicaties

Macrobudget Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (2015)

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht hoe de budgetten tot stand zijn gekomen die gemeenten van het Rijk krijgen om de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 uit te voeren. We schreven het rapport Macrobudget Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op verzoek van de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie, en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De uitkomst was dat het aantal onzekerheden in de berekening van de budgetten, vergeleken met een soortgelijke toets voor de Jeugdwet in 2013, was gedaald. Dat betekent echter niet dat alle onzekerheden waren weggenomen.

Hervorming AWBZ (2014)

Langdurige zorg valt sinds 2015 onder vier wetten: de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben in het nieuwe stelsel meer verantwoordelijkheden gekregen. Als bijdrage aan een goede voorbereiding van de hervorming van de langdurige zorg heeft de Algemene Rekenkamer in 2014 in het rapport Hervorming AWBZ; Een simulatie van de gevolgen de mogelijke gevolgen van de hervormingen in beeld gebracht. Waar zouden de cliënten die in 2012 recht hadden op AWBZ-zorg onder het nieuwe stelsel terecht komen?