EU-recht in de praktijk

EU-lidstaat Nederland trekt meestal aan het kortste eind als de Europese Commissie formele stappen zet omdat Nederland Europese wetgeving niet correct of volledig naleeft. Voordat de Commissie een inbreukprocedure inzet of naar het Europese Hof stapt, is er informeel overleg geweest. Kwesties worden dan vaak opgelost, maar ministeries trekken er weinig lessen uit, doen weinig aan inhoudelijke afstemming, tegenspraak en coördinatie. Hoe in Nederland schendingen van EU-recht ontstaan en hoe ze worden opgelost, wordt door de ministers zelden geëvalueerd. Als er al wordt teruggekeken op afgeronde procedures, gebeurt dat mondeling en niet in samenhang. 

Waarom onderzochten we dit?

Afgezien van een aantal sprekende voorbeelden en informatie uit openbare bronnen, bijvoorbeeld van de Europese Commissie, is nog niet veel bekend over de mate waarin Nederland EU-regels correct toepast en uitvoert, en wat de gevolgen zijn als het niet goed gaat. Daarover willen we duidelijkheid verschaffen. Op grond van Europese verdragen moet Nederland EU-regels goed uitvoeren. De Algemene Rekenkamer is de aangewezen instantie om onderzoek te doen naar eventuele gebrekkige toepassing en uitvoering van EU-regels in Nederland, en wat de kosten daarvan zijn. Veel informatie over dit onderwerp is niet openbaar beschikbaar. Wij kunnen deze informatie met de inzet van onze unieke bevoegdheden verkrijgen bij de betreffende ministeries. Zo kunnen we helderheid geven over de  omvang van de problematiek, de kosten ervan, en de mogelijke oorzaken. We onderzochten ook wat de ministers doen om de situatie te verbeteren.

Wat waren de onderzoeksvragen?

  1. Met welke problemen zijn burgers en bedrijven (en andere belanghebbenden) tussen 2010 en 2020 geconfronteerd bij toepassing en uitvoering van EU-regelgeving in Nederland? 
  2. Hoe zijn deze problemen bij toepassing en uitvoering van EU-regelgeving in Nederland (al dan niet) opgelost? 
  3. Wat hebben ministeries gedaan om de uitvoeringspraktijk te verbeteren naar aanleiding van de geconstateerde problemen bij toepassing en uitvoering van EU-regelgeving, en was dat effectief?

Heeft u feedback over dit onderzoek?

Wij heten alle feedback op onze onderzoeken van harte welkom. Wat vindt u van dit rapport? Heeft u er vragen over of heeft u behoefte aan nadere uitleg? Mail ons dan op feedback@rekenkamer.nl. We nemen alle e-mails in overweging en zullen ze met zorg behandelen.