Beeld: Jeroen Bouman

Klimaat, energie en milieu

Het energiebeleid van de overheid kent drie doelen: betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. In ons onderzoek besteden we ook aandacht aan het energiebeleid en aan de resultaten daarvan.

Recente publicaties

Aanpak mestvervuiling veehouderij (2019)

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre het in de afgelopen 5 jaar is gelukt om de veehouderij te verduurzamen en de vervuiling door mest aan te pakken. In dierlijke mest zit fosfaat en stikstof en te veel daarvan is slecht voor milieu en natuur. Het probleem blijkt hardnekkig. In de jaren 2015 – 2017 overschreed Nederland de normen hiervoor. Het onderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken. Ook in 2008 en 2013 brachten wij de stand van zaken in kaart.

Joint report on air quality Gezamenlijk onderzoek naar luchtkwaliteit (2019)

De internationale en Europese normen voor luchtkwaliteit blijken door veel landen in Europa niet te worden gehaald. Ook doen regeringen vaak te weinig om de lucht schoner te krijgen en zo de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. Dat leert gezamenlijk onderzoek van 14 Europese rekenkamers, waaronder die van Nederland; de Europese rekenkamer en de rekenkamer van Israël. De rekenkamers wilden samen nagaan in hoeverre de landen beleid voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Focus op kosten windenergie op zee (2018)

De prijs van energieopwekking door windmolens op zee zal naar verwachting spectaculair dalen. ‘Subsidieloze’ windparken op zee zullen voorlopig echter nog geen feit zijn. Dat blijkt uit ons rapport Focus op kosten windenergie op zee.