Landbouw en voedselveiligheid

Het Rijk bevordert een sterke agrarische economie en controleert of voedsel veilig is. Dit gebeurt met publiek geld. Daarom doen wij ook onderzoek naar de resultaten van het landbouw- en voedselveiligheidsbeleid van het Rijk.

Recente publicatie

Aanpak mestvervuiling veehouderij (2019)

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre het in de afgelopen 5 jaar is gelukt om de veehouderij te verduurzamen en de vervuiling door mest aan te pakken. In dierlijke mest zit fosfaat en stikstof en te veel daarvan is slecht voor milieu en natuur. Het probleem blijkt hardnekkig. In de jaren 2015 – 2017 overschreed Nederland de normen hiervoor. Het onderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken. Ook in 2008 en 2013 brachten wij de stand van zaken in kaart.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2018)

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene Rekenkamer brieven op met aandachtspunten die de Staten-Generaal kan gebruiken bij het beoordelen van de ontwerpbegrotingen van de ministers.