De Algemene Rekenkamer doet regelmatig onderzoek naar de besteding van het geld dat Nederland ontvangt van en betaalt aan de Europese Unie. We kijken of subsidies volgens de regels worden uitgegeven en of ze effect hebben. En we onderzoeken bijvoorbeeld of de EU wel goed toezicht houdt op het begrotingstekort van EU-landen. Ook gaan we na of het kabinet over de besteding van EU-geld goed verantwoording aflegt.

Recente publicaties

Rapport bij de Nationale verklaring 2017

De Nederlandse regering legt op Verantwoordingsdag in de Nationale verklaring verantwoording af over de gedeclareerde uitgaven voor Europese projecten. De Algemene Rekenkamer beoordeelt elk jaar of het kabinet dat deugdelijk heeft gedaan. In de Nationale verklaring 2017 verantwoordt het kabinet zich over € 707,2 miljoen aan gedeclareerde uitgaven. In ons Rapport bij de Nationale verklaring 2017 concluderen we dat de beheers- en controlesystemen van de in Nederland bestede Europese subsidies goed functioneren. Ook waren de financiële transacties rechtmatig, juist en volledig.

EU-trendrapport 2016

In het EU-trendrapport 2016  doen wij verslag van ontwikkelingen in het financieel management van de EU. Centraal staan het toezicht en de controle op de besteding van EU-geld, zowel in Nederland als EU-breed. We constateren onder meer dat het zicht op de rechtmatigheid van de besteding van EU-geld in de Europese lidstaten nog altijd gering is. Ook kunnen we nog altijd niet goed vaststellen hoe doeltreffend en doelmatig het EU-geld wordt besteed, oftewel of de burgers waar krijgen voor hun geld.