Europese Unie

De Algemene Rekenkamer doet regelmatig onderzoek naar de besteding van het geld dat Nederland ontvangt van en betaalt aan de Europese Unie. We kijken of subsidies volgens de regels worden uitgegeven en of ze effect hebben. En we onderzoeken bijvoorbeeld of de EU wel goed toezicht houdt op het begrotingstekort van EU-landen. Ook gaan we na of het kabinet over de besteding van EU-geld goed verantwoording aflegt.

Recente publicaties

Rapport bij de Nationale verklaring 2019

De Nationale Verklaring 2019 geeft naar ons oordeel een deugdelijke kwalificatie van het functioneren van de beheer- en controlesystemen rond de in Nederland bestede EU-subsidies. Ook geeft de verklaring een deugdelijke kwalificatie van de getrouwheid van de rekeningen die door Nederland zijn ingediend bij de Europese Commissie, en van de rechtmatigheid van de netto-uitgaven tot op het niveau van de eindbegunstigden. De verklaring is naar ons oordeel ook deugdelijk tot stand gekomen. Daarmee geeft de Nationale Verklaring 2019 een goed beeld van het beheer, de rechtmatigheid en de verantwoording van de EU-subsidies in Nederland. Dat beeld is, samenvattend, als volgt: de  beheer- en controlesystemen bij de EU-fondsen hebben voldoende gefunctioneerd en de subsidies zijn rechtmatig besteed en correct verantwoord.

Gezamenlijk onderzoek naar luchtkwaliteit (2019)

De internationale en Europese normen voor luchtkwaliteit blijken door veel landen in Europa niet te worden gehaald. Ook doen regeringen vaak te weinig om de lucht schoner te krijgen en zo de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. Dat leert gezamenlijk onderzoek van 14 Europese rekenkamers, waaronder die van Nederland; de Europese rekenkamer en de rekenkamer van Israël. De rekenkamers wilden samen nagaan in hoeverre de landen beleid voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren.