Premiesectoren zorg en sociale zekerheid

Premiesectoren zorg en sociale zekerheid is een van de strategische programma's van de Algemene Rekenkamer.

Beeld: Jeroen Bouman

Sociale zekerheid en voorzieningen

Ouderdomsregelingen ontleed (2019)

Nederland vergrijst. De verwachting van het CBS is dat in 2030 het aantal 65-plussers het aantal jongeren (20-minners) zal overtreffen met bijna een half miljoen. De vergrijzing betekent dat jaarlijks steeds meer ouderen een basispensioen, op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW), ontvangen. In 2018 kregen bijna 3,5 miljoen ouderen AOW. Namens de rijksoverheid voert de Sociale Verzekeringsbank de AOW uit. Dit gebeurt op een doelmatige manier: de kosten zijn relatief laag en SVB spant zich in zodat (nagenoeg) iedereen AOW ontvangt. Toch ontvangen tienduizenden ouderen geen aanvulling op hun AOW, terwijl zijn er wel recht op hebben.  Dit komt naar voren uit ons rapport Ouderdomsregelingen ontleed.

Wegwijs in het sociaal domein (2018)

De Tweede Kamer wenst beter inzicht in de voortgang en resultaten in het sociaal domein en vroeg de Algemene Rekenkamer daarover advies uit te brengen. In ‘Wegwijs in het sociaal domein’ adviseert de Algemene Rekenkamer over hoe de informatiepositie van de Tweede Kamer versterkt kan worden door meer samenhang en structuur aan te brengen in de verstrekte informatie.

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2018)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt de Tweede Kamer niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering te helpen aan het werk te gaan of te blijven. In zijn jaarverslag geeft de minister van SZW wel aan dat het UWV in 2017 bijna 25% van de beschikbare € 206 miljoen niet heeft benut.  Uitvoeringsorganisatie UWV heeft voor € 150 miljoen re-integratietrajecten en werkvoorzieningen ingekocht. Dat is minder dan beoogd, zo staat in het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer.