Het Rijk neemt maatregelen om werkloosheid verder terug te dringen. Als betaald werken (nog) niet kan, moeten mensen leren om dat te bereiken, bijvoorbeeld door scholing. Wij onderzoeken in hoeverre het Rijk succes heeft bij het bevorderen van werkgelegenheid en scholing.

Recente publicaties

UWV, balanceren tussen ambities en middelen (2017)

Zijn de taken van UWV in balans met de beschikbare mensen en middelen? Dat zijn wij op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nagegaan. De uitvoeringsorganisatie UWV vervult een belangrijke maatschappelijke taak voor mensen in kwetsbare omstandigheden: zij verstrekt uitkeringen en begeleidt mensen bij het vinden van werk. Het takenpakket van UWV is vaak veranderd en dat heeft gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering en de taakuitvoering. Met dit onderzoek  naar het UWV willen we de Tweede Kamer, de minister van SZW en UWV aanknopingspunten bieden om de toekomstbestendigheid van UWV te waarborgen.

Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 (2017)

Het inburgeringsbeleid stimuleert dat migranten zelfstandig en actief kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Door in te burgeren leren zij de Nederlandse taal en doen zij kennis op van de Nederlandse samenleving, zodat ze een basis hebben om zelfstandig hun weg in Nederland te vinden. Een belangrijk uitgangspunt van de Wet inburgering 2013 is dat de inburgeraar zelf verantwoordelijk is voor zijn inburgeringstraject. Bovendien streeft de minister van SZW met de wet een bezuiniging na van structureel € 333 miljoen vanaf 2014. In ons rapport Inburgering presenteren we de eerste resultaten van deze wet.