De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de nationale ruimtelijke belangen. Het Rijk werkt er samen met provincies, gemeenten en waterschappen aan, dat Nederland bereikbaar is en aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Wij doen onderzoek naar hoe het Rijk deze taak uitvoert.

Recente publicaties

Compensatie van schade aan natuurgebieden (2014)

De Algemene Rekenkamer vindt dat er een eenduidige, actuele landelijke kaart van beschermde natuurgebieden moet komen. De openbare beschikbaarheid van zo’n kaart is van belang voor initiatiefnemers van bouwprojecten. In beschermde natuurgebieden zijn bouwactiviteiten namelijk alleen toegestaan als de veroorzaakte schade aan de natuur wordt gecompenseerd door de aanleg van vervangende natuur elders. In ons rapport Bescherming van natuurgebieden uit 2007 constateerden wij dat deze wettelijke verplichting slechts gedeeltelijk werd nageleefd en dat effectief overheidstoezicht erop ontbrak. In dit vervolgonderzoek naar compensatie van schade aan natuurgebieden zijn we nagegaan wat er sindsdien is verbeterd. Ook hebben we onderzocht hoe het staat met de beschikbare informatie over natuurcompensatie.

Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting (2013)

Delen van het natuurbeleid en het beleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd. De gedachte daarachter was dat dergelijk beleid op lokaal niveau beter kan worden georganiseerd en uitgevoerd. Klopt dat ook? Wij hebben hier onderzoek naar gedaan, toegespitst op het Waddengebied.