Ruimtelijke ordening en natuur

De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de nationale ruimtelijke belangen. Het Rijk werkt er samen met provincies, gemeenten en waterschappen aan, dat Nederland bereikbaar is en aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Wij doen onderzoek naar hoe het Rijk deze taak uitvoert.

Recente publicatie

Aanpak mestvervuiling veehouderij (2019)

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre het in de afgelopen 5 jaar is gelukt om de veehouderij te verduurzamen en de vervuiling door mest aan te pakken. In dierlijke mest zit fosfaat en stikstof en te veel daarvan is slecht voor milieu en natuur. Het probleem blijkt hardnekkig. In de jaren 2015 – 2017 overschreed Nederland de normen hiervoor. Het onderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken. Ook in 2008 en 2013 brachten wij de stand van zaken in kaart.

Focus op kosten windenergie op zee (2018)

De prijs van energieopwekking door windmolens op zee zal naar verwachting spectaculair dalen. ‘Subsidieloze’ windparken op zee zullen voorlopig echter nog geen feit zijn. Dat blijkt uit het rapport Focus op kosten windenergie op zee van de Algemene Rekenkamer.