Belastinguitgaven en milieueffecten

Belastinguitgaven zijn fiscale voordelen die het Rijk aan burgers en bedrijven verleent om ze tot bepaald gedrag aan te zetten. Het zijn, met andere woorden, fiscale maatregelen die van overheidswege worden ingezet om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. Het gaat om doelstellingen op het gebied van economie, werkgelegenheid, milieu, energie en vervoer. Een voorbeeld van een belastinguitgave is de zelfstandigenaftrek. Dit is een aftrekpost op winst van zelfstandigen, die is bedoeld om ondernemerschap te stimuleren. De rijksboekhouding telt op dit moment 86 belastinguitgaven. Het financieel belang van alle belastinguitgaven samen bedraagt € 18,5 miljard per jaar (peildatum: november 2014; bron: Miljoenennota 2015).

Overzicht van alle belastinguitgaven

Op deze website vindt u een overzicht van alle belastinguitgaven (Excel, 141 kb) die op dit moment van kracht zijn. Per regeling geeft het overzicht informatie over:

  • het financieel belang: hoeveel geld is er met de belastinguitgave gemoeid?
  • de effectiviteit: wordt met de belastinguitgave het gewenste doel bereikt?
  • mogelijke milieueffecten: heeft de belastinguitgave mogelijk bijwerkingen die het milieu negatief beïnvloeden?
  • verantwoordelijke ministers: welke bewindspersonen zijn verantwoordelijk voor het beleid en het budget van de belastinguitgave?

Het overzicht is gebaseerd op openbare informatie over belastinguitgaven uit de miljoenennota’s van 2013, 2014 en 2015. De gegevens zijn in het overzicht opgenomen in de vorm van een excelbestand. U kunt deze gegevens naar eigen inzicht ordenen en gebruiken. 

Waarom afzonderlijk aandacht voor milieueffecten?

In G20- en EU-verband zijn afspraken gemaakt om subsidieregelingen en fiscale maatregelen (belastinguitgaven) die het milieu belasten, gefaseerd af te schaffen. Daarom hebben we in het overzicht ook aangegeven of een belastinguitgave mogelijk milieubelastend is.

Vragen en antwoorden

Hieronder is een aantal algemene vragen opgenomen over belastinguitgaven. Wanneer u één van de vragen aanklikt, komt u uit bij grafieken. De grafieken geven vanuit verschillende invalshoeken het antwoord op de vraag. In de grafieken (en het achterliggende excelbestand) is het antwoord gespecificeerd per belastinguitgave.

We hebben de vragen gegroepeerd in drie categorieën:

Over belastinguitgaven

Over evaluaties van belastinguitgaven

Over effecten van belastinguitgaven op het milieu