Begrotingsbrieven 2024: blij met aandacht brede welvaart, let op uitvoerbaarheid

De Algemene Rekenkamer publiceert elk jaar aandachtspunten bij de ontwerpbegroting die het kabinet op Prinsjesdag aan het parlement heeft aangeboden. Parlementariërs kunnen deze informatie gebruiken bij de begrotingsbehandelingen die de komende weken in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer plaatsvinden. 

Belangrijkste boodschappen

De belangrijkste boodschappen die de Algemene Rekenkamer aan het parlement wil meegeven bij de begroting 2024 zijn: 

  • Let op ramingen in relatie tot resultaten van beleid; financier simpel en transparant. 
  • We zijn positief over de manier waarop de minister en staatsecretaris van Financiën opvolging geven aan onze aanbevelingen ten aanzien van de actieve evaluatie van fiscale regelingen. We moedigen aan om deze inzet verder te vervolgen. Verder blijven we aandacht vragen voor de fondsen. Er is bijvoorbeeld veel geld vrijgemaakt voor diverse fondsen zoals het Klimaatfonds en het Transitiefonds Landelijk Gebied, maar er is nog geen duidelijkheid over concrete doelen voor deze middelen. Nieuw in deze Miljoenennota is een overzicht van alle fondsen binnen en buiten de begroting. 
  • Let op de uitvoerbaarheid van beleid.
  • Bij veel ministeries staat de uitvoering onder druk door bijvoorbeeld personeelstekorten (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) of IT-problemen (Financiën). De uitvoering moet goed gefinancierd worden (Justitie en Veiligheid).
  • Betrek de factsheet Brede Welvaart van CBS bij het begrotingsdebat.
  • Het demissionaire kabinet heeft opnieuw een stap gemaakt om doelstellingen voor brede welvaart te integreren in de begrotingen en Miljoenennota. Dit is positief. Zo wordt duidelijk hoe de begrotingsuitgaven daadwerkelijk bijdragen op verschillende beleidsterreinen aan de brede welvaart van Nederland. 

Voortgangsmeter

De Algemene Rekenkamer publiceert gelijktijdig de Voortgangsmeter 2023. Dit is een overzicht van de acties die bewindspersonen hebben uitgevoerd naar aanleiding van rapporten en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Ook deze Voortgangsmeter kunnen parlementariërs gebruiken in de begrotingsbehandelingen. Ruim 70% van de rapporten en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer leidt volgens de ministeries zelf tot acties. 

Specifieke onderwerpen

In de afzonderlijke begrotingsbrieven gaan we in op specifieke onderwerpen zoals de Woningbouwimpuls, asielcapaciteit, schijnzelfstandigheid, prijzen van geneesmiddelen, fossiele subsidies, PAS-melders, de Oekraïnefaciliteit en investeringen bij Defensie.

Publicaties