Werkwijze

We volgen de ontwikkelingen in de samenleving, bij ministeries, instellingen op afstand van het Rijk en rond Europese geldstromen nauwgezet. Daarbij maken we gebruik van risicoanalyses. We brengen in kaart waar de rijksoverheid de grootste risico’s loopt op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en/of doeltreffendheid van het beleid.

Strategie & werkprogramma

Onze strategie is het uitgangspunt voor al ons werk. In onze strategie staat welke bijdrage we willen leveren aan de verbetering van het presteren en functioneren van het openbaar bestuur. We stellen een werkprogramma op, dat we regelmatig actualiseren.
In het projectvoorstel nemen we op:

 • het onderwerp van het onderzoek;
 • de probleemstelling en opzet;
 • de onderzoeksvragen;
 • de methoden en technieken;
 • de te hanteren normen;
 • de verwachting van de resultaten;
 • het overzicht van de kosten van het onderzoek;
 • het overzicht van eventuele risico’s.

Onze bevoegdheden

We willen dat de rijksoverheid zich goed verantwoordt over haar begroting en beleid. Wij controleren dat. Dat is onze wettelijke taak. Wij hebben daarom unieke en speciale bevoegdheden, die in de wet zijn vastgelegd. Alle relevante informatie die we nodig hebben om deze taak te vervullen, mogen we inzien. Dus ook vertrouwelijke informatie.

Onze ijkpunten

De onderzoeksresultaten van de Algemene Rekenkamer moeten van onbetwiste kwaliteit zijn en op het juiste moment, op de juiste manier op de juiste plekken terechtkomen. Alleen dan leveren we een optimale bijdrage aan het functioneren en presteren van de rijksoverheid.
We hanteren bij ons werk drie ijkpunten:

 • Kwaliteit als voorwaarde; bewezen kwaliteitsstandaarden en een gedegen werkwijze vormen de basis voor elk product.
 • Investeren in methoden en technieken; we verkennen de mogelijkheden die onder meer ontwikkelingen in de ICT, maar ook wetenschappelijke innovaties ons bieden.
 • Groter bereik, meer samenwerking; om effectief te zijn, werken we binnen Nederland en daarbuiten samen met collega-rekenkamers, andere Hoge Colleges van Staat en publieke kennisinstituten.

Onze gedragscode

Voor alle medewerkers (tijdelijk en vast) van de Algemene Rekenkamer geldt een gedragscode. Deze code geldt naast de gedragscodes en voorschriften voor specifieke beroepsgroepen. Onze gedragscode bevat een aantal uitgangspunten en waarden. Deze gelden voor de omgang van Rekenkamermedewerkers onderling, maar ook voor de omgang met personen van buiten de organisatie. Iedereen kan ons aanspreken op ons handelen.