Integriteitsbeleid

Voor alle medewerkers van de Algemene Rekenkamer geldt de gedragscode Integriteit Rijk, waarin een aantal uitgangspunten en waarden is vastgelegd. De gedragscode is niet alleen van toepassing op de omgang van Rekenkamer­­medewerkers met elkaar, maar ook op de omgang met personen buiten de organisatie. Iedereen kan ons aanspreken op ons handelen.

Gedragscode Integriteit Rijk

De Gedragscode Integriteit Rijk (GIR) geeft een overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast biedt de gedragscode een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. De code geldt voor iedereen die voor het Rijk werkt:

Commissie Integriteit en Vertrouwenspersonen

Wij hebben een interne Commissie Integriteit. Deze commissie adviseert de secretaris in zijn rol als eindverantwoordelijke voor de integriteit van de ambtelijke organisatie van de Algemene Rekenkamer. De commissie signaleert trends en ontwikkelingen op het gebied van integriteit en draagt het integriteitsbeleid uit binnen de organisatie, onder andere door dilemma’s voor te leggen en te bespreken binnen teams en directies.

Naast de integriteitscommissie heeft de Algemene Rekenkamer vertrouwenspersonen de medewerkers de mogelijkheid bieden om zowel intern als extern melding te doen van (vermoedens van) integriteitsschendingen en/of ongewenste omgangsvormen. Onze organisatie heeft 1 externe en 2 interne vertrouwenspersonen.

Internationale gedragscode voor Rekenkamers

Het internationale samenwerkingsverband van Rekenkamers INTOSAI heeft een algemene gedragscode opgesteld:

Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie

Een klokkenluider stelt misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak. Ambtenaren kunnen niet-integer gedrag melden. Een klokkenluider bij de overheid krijgt hulp bij het melden van een misstand:

Klachtenregeling Algemene Rekenkamer

Heeft u een klacht over het optreden van de Algemene Rekenkamer? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Deze regeling beschrijft de stappen die burgers en onderzochte organisatie(s) kunnen zetten wanneer zij met de Algemene Rekenkamer te maken hebben gehad en ontevreden zijn over het gedrag van onze medewerkers. Te denken valt aan onheus optreden, traagheid, schending van privacy, falende voorlichting of communicatie. Wanneer een klacht wordt ingediend betekent dit overigens niet dat lopend onderzoek wordt opgeschort.