Integriteitsbeleid

Voor alle medewerkers van de Algemene Rekenkamer geldt de gedragscode Integriteit Rijk, waarin een aantal uitgangspunten en waarden is vastgelegd. De gedragscode is niet alleen van toepassing op de omgang van Rekenkamer­­medewerkers met elkaar, maar ook op de omgang met personen buiten de organisatie. Iedereen kan ons aanspreken op ons handelen.

Gedragscode Integriteit Rijk

De Gedragscode Integriteit Rijk (GIR) geeft een overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast biedt de gedragscode een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. De code geldt voor iedereen die voor het Rijk werkt:

Commissie Integriteit

De Algemene Rekenkamer heeft een interne Commissie Integriteit. Deze commissie adviseert de secretaris in zijn rol als eindverantwoordelijke voor het integriteitsbeleid van de Algemene Rekenkamer. De commissie signaleert trends en ontwikkelingen op het gebied van integriteit en draagt het integriteitsbeleid uit binnen de organisatie, onder andere door dilemma’s voor te leggen en te bespreken binnen teams en directies. De leden van de interne Commissie Integriteit zijn medewerkers van de Algemene Rekenkamer voor wie het lidmaatschap van de commissie een nevenfunctie is. Zij zijn werkzaam in verschillende directies en in verschillende functies.

Vertrouwenspersonen

Onze organisatie heeft 2 interne en 1 externe vertrouwenspersonen. Medewerkers kunnen zelf bepalen met welke vertrouwenspersoon zij in gesprek gaan. Daardoor heeft iedere medewerker binnen de Algemene Rekenkamer  de mogelijkheid om vertrouwelijk en informeel in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon. Dat kan zowel gaan om vragen of dilemma’s rond integriteitsissues, maar ook om ervaren ongewenste omgangsvormen. Naast gesprekken met vertrouwenspersonen bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om daarvan een formele interne melding te doen waarna de Algemene Rekenkamer onderzoek instelt. Ook bestaat de mogelijkheid  een klacht in te dienen bij een externe klachtencommissie. Van deze mogelijkheid is in 2023 geen gebruik gemaakt. Een presentatie van de vertrouwenspersonen is een standaardonderdeel van de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.

Internationale gedragscode voor Rekenkamers

Het internationale samenwerkingsverband van Rekenkamers INTOSAI heeft een algemene gedragscode opgesteld:

Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie

Een klokkenluider stelt misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak. Ambtenaren kunnen niet-integer gedrag melden. Een klokkenluider bij de overheid krijgt hulp bij het melden van een misstand:

Klachtenregeling Algemene Rekenkamer

Heeft u een klacht over het optreden van de Algemene Rekenkamer? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Deze regeling beschrijft de stappen die burgers en onderzochte organisatie(s) kunnen zetten wanneer zij met de Algemene Rekenkamer te maken hebben gehad en ontevreden zijn over het gedrag van onze medewerkers. Te denken valt aan onheus optreden, traagheid, schending van privacy, falende voorlichting of communicatie. Wanneer een klacht wordt ingediend betekent dit overigens niet dat lopend onderzoek wordt opgeschort.