Bosbeheer in beeld

Over (Staats)bosbeheer en bossenstrategie

Het beeld dat de laatste jaren is ontstaan dat Staatsbosbeheer overal in het land grootschalig bossen kapt, is onjuist. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat Staatsbosbeheer niet meer oogst dan er bijgroeit. Maar of de werkwijze van de grootste bosbeheerder van Nederland en andere boseigenaren op lange termijn de beoogde resultaten geeft, is echter op landelijk niveau onbekend. 

Wij hebben de aanpak van Staatsbosbeheer onderzocht en enkele doelen die de rijksoverheid via de landelijke bossenstrategie heeft gesteld.
De boswachter die met haar/zijn team een bos onderhoudt, maakt weloverwogen keuzes om de verschillende doelen van duurzaam bosbeheer te bereiken. Bij Staatsbosbeheer moet het beheer bijdragen aan recreatie, het benutten van bossen en beschermen van de biodiversiteit. Hoe de optelsom van alle lokaal en regionaal genomen beslissingen over bosbeheer eruit ziet en hoeveel achterstallig onderhoud er is, weet Staatsbosbeheer op centraal niveau niet. En daardoor ontbreekt die kennis ook bij de minister voor Natuur en Stikstof. De minister en de provincies - de grootste subsidiegevers voor Staatsbosbeheer -  vergaren te weinig informatie om bij te sturen of om goed toezicht te houden, schrijft de Algemene Rekenkamer op 6 december 2022 in het onderzoek Bosbeheer in beeld. 

Landelijk 10% meer bos waarschijnlijk niet te halen

De huidige regelgeving en uitvoering bieden geen garantie voor duurzaam bosbeheer. Zo is er op landelijk niveau onvoldoende verjonging van het bos. Niet alle subsidiërende provincies houden actief toezicht op de herplantplicht. Provincies met veel bosareaal als Gelderland, Noord-Brabant en Drenthe zijn tevreden hoe Staatsbosbeheer de bossen in stand houdt. Doelstellingen van individuele provincies variëren echter en komen niet altijd overeen met die van het landelijk bosbeleid. 
Er zijn nog geen afspraken tussen overheden wie aanleg van nieuw bos betaalt. Het is waarschijnlijk dat Staatsbosbeheer erin slaagt op eigen terreinen de komende jaren 5.000 hectare extra bos te realiseren. De landelijke bossenstrategie, door de rijksoverheid en provincies gezamenlijk in 2020 ondertekend, vereist landelijk 10% meer bos op termijn. Die doelstelling wordt waarschijnlijk niet gehaald. Sinds 2013 verdwijnt er namelijk bij alle natuurbeheerders opgeteld meer bos in Nederland dan dat er aangeplant wordt. Er is ruim 6.000 hectare bos minder dan waar vanuit werd gegaan bij de start van de Bossenstrategie.

Houtoogst Staatsbosbeheer

Figuur rapport Bosbeheer

Verdere daling houtoogst

Bij Staatsbosbeheer daalt de houtoogst. Dat komt door onder meer droogte en massale sterfte van essen en fijnsparren in de laatste jaren. Die oogst loopt naar verwachting in de komende jaren nog met een derde verder terug. Staatsbosbeheer kapt niet extra om meer inkomsten te genereren. Er is een financiële prikkel die juist tot een lagere houtkap leidt. De winst op verkoop van hout daalt al sinds 2015. Meer houtoogst is wel een van de rijksdoelen.

Provincies

De verantwoordelijkheid voor natuur en landschap is in 2014 grotendeels gedecentraliseerd naar de provincies. Die subsidieerden afgelopen jaar Staatsbosbeheer voor landschapsbeheer met € 69 miljoen. De rijksbijdrage via LNV is veel lager: afgelopen jaar ruim € 28 miljoen  (8,2% van de totale opbrengsten van Staatbosbeheer). LNV betaalt verder ook mee aan natuurherstelprojecten.
De meeste inkomsten haalt Staatsbosbeheer als groen nutsbedrijf uit de verkoop van gekapt hout en biomassa, recreatie en verpachting van terreinen. Totaal beheert het 270.000 hectare, waarvan circa 35 procent bos.
Vanwege de verdeling van taken en verantwoordelijkheden is het van belang dat er gedeeld inzicht is in de resultaten op het gebied van natuur- en bosbeheer.

Wat zijn onze aanbevelingen?

We doen de aanbeveling dat de minister voor Natuur en Stikstof afspraken maakt met Staatsbosbeheer over de informatie die zij nodig heeft om de effecten van beleid te kunnen overzien. Ook met de provincies zijn nadere afspraken nodig. Dat geldt ook voor afspraken met zowel provincies als de grote bosbeheerders hoe de landelijke doelstellingen kunnen worden behaald.

Waarom onderzochten we het bosbeheer?

De doelstelling van dit onderzoek is meer zekerheid te geven over de duurzaamheid van het bosbeheer door Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuursorgaan.
Verder is met dit onderzoek in kaart gebracht hoe het staat met 2 doelen van de landelijke bossenstrategie: 10% meer bos voor het jaar 2030 en een lichte toename van de houtoogst.

Welke onderzoeksmethoden gebruikten we?

In het onderzoek is informatie verzameld over de inkomsten en uitgaven van Staatsbosbeheer, over de houtkap, de wet- en regelgeving over duurzaam bosbeheer en bijhorende afspraken. Verder zijn interviews afgenomen, is veldonderzoek in 3 provincies verricht en zijn documenten geanalyseerd. Bij Staatsbosbeheer zijn data over de houtkap opgevraagd.

Stand van zaken

Op de onderzoeksbevindingen is door de minister voor Natuur en Stikstof gereageerd en door Staatsbosbeheer.
Het rapport is op 6 december 2022 aan het parlement aangeboden.
Het rapport is op de website van de Algemene Rekenkamer publiek gemaakt.