Publiek-private geldstromen

Bij Publiek-Private Samenwerking (PPS) werken het Rijk en bedrijven samen aan projecten. Deze samenwerking kan leiden tot projecten van betere kwaliteit voor minder geld. Wij onderzoeken publiek-private geldstromen om te kijken of dat ook zo is.

Recente publicaties

Hilversum in beeld (2019)

NPO kan zijn wettelijke taak om te zorgen voor doelmatige uitgaven voor omroepprogramma’s niet waarmaken. Jaarlijks ontvangt NPO €850 miljoen aan publieke middelen uit de OCW-begroting, maar de organisatie heeft weinig inzicht of ‘Hilversum’ dat publiek geld doelmatig besteedt. Zo luidt de hoofdconclusie uit onderzoek dat de Algemene Rekenkamer heeft gedaan naar de doelmatigheid bij de publieke omroep.
Het onderzoek richt zich op de relatie tussen kosten en prestaties van de landelijke televisie. Het grootste deel van het programmabudget van de publieke omroep wordt besteed aan televisie.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene Rekenkamer brieven op met aandachtspunten die de Staten-Generaal kan gebruiken bij het beoordelen van de ontwerpbegrotingen van de ministers. 

Wegwijs in het sociaal domein (2018)

De Tweede Kamer wenst beter inzicht in de voortgang en resultaten in het sociaal domein en vroeg de Algemene Rekenkamer daarover advies uit te brengen. In ‘Wegwijs in het sociaal domein’ adviseert de Algemene Rekenkamer over hoe de informatiepositie van de Tweede Kamer versterkt kan worden door meer samenhang en structuur aan te brengen in de verstrekte informatie.