Inzicht in uitgaven klimaatbeleid

Hoeveel geeft het kabinet uit aan klimaatmaatregelen? Het parlement krijgt geen eenduidig en compleet overzicht van de betrokken ministers. Definities van wat onder klimaatbeleid valt ontbreken. Ministers rapporteren uiteenlopende bedragen over klimaatmaatregelen.

Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat op 25 januari 2023 naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd. 
Volgens de Klimaatnota van het kabinet wordt dit jaar bijna € 6,8 miljard gespendeerd aan klimaatmaatregelen. Dit bedrag kan verdubbelen als de Kamer instemt met een nieuw klimaatfonds van circa € 35 miljard. 
Drie ministers rapporteren elk jaar over de klimaatuitgaven: de minister van Economische Zaken en Klimaat doet dat in haar begroting en de minister van Financiën baseert een overzicht in de Miljoenennota daarop. De minister voor Klimaat en Energie brengt jaarlijks een Klimaatnota uit. Hun rapportages wijken soms van elkaar af. 
   

Registratie niet eenduidig; geen totaalplaatje naar Kamer

De registratie en controle op klimaatuitgaven door deze bewindspersonen is niet eenduidig; bedragen in de overzichtsrapportages verschillen van de begrotingen van ministers. In een enkel geval kan dit verschil wel € 200 miljoen per jaar zijn. Daarnaast ontbreekt een eenduidige definitie van klimaatbeleid en klimaatuitgaven. 
De minister voor Klimaat en Energie heeft een wettelijke taak uitgaven voor klimaatbeleid inzichtelijk te maken. Bepaalde uitgaven die via fondsen en staatsbedrijven worden uitgegeven zijn niet opgenomen in de Klimaatnota. Evenmin uitgaven voor buitenlands klimaatbeleid. De Klimaatnota bevat geen informatie over overheidsregelingen die haaks staan op de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal fiscale regelingen.
Vanwege het ontbreken van heldere definities scharen ministeries mogelijk te gemakkelijk maatregelen onder klimaatbeleid of worden relevante maatregelen juist niet opgenomen. De minister voor Klimaat en Energie controleert dat niet voor de  Klimaatnota. 

Stand van zaken

In een brief van 25 januari 2023 zijn de bevindingen aan het parlement gestuurd. Gelijktijdig is een beknopte bestuurlijke reactie van de minister voor Klimaat en Energie op deze bevindingen op www.rekenkamer.nl gepubliceerd. 
In een briefing aan leden van de vaste commissie van EZK heeft de Algemene Rekenkamer op 25 januari de bevindingen toegelicht.

Heeft u feedback over dit onderzoek?

Wij heten alle feedback op onze onderzoeken van harte welkom. Wat vindt u van dit rapport? Heeft u er vragen over of heeft u behoefte aan nadere uitleg? Mail ons dan op feedback@rekenkamer.nl. We nemen alle e-mails in overweging en zullen ze met zorg behandelen