2012

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2011.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publictiedatum

Publicatie

Dossiernummer

23 januari 2012 Werkprogramma 2012 2012D03097
31 januari 2012 Briefing Eerste Kamer: Privatisering en verzelfstandiging Geen Kamerstuk
9 februari 2012 EU-trendrapport 2012: Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie 33 163
27 februari 2012 Brief aan Tweede Kamer publieke externe controle in ESM-verdrag 21 501-07
29 februari 2012 Prestaties in de strafrechtketen 33 173
22 maart 2012 Verslag 2011
22 maart 2012 Terugblik Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen 31 215
3 april 2012 Monitoring vervanging F-16; stand van zaken december 201; inzetbaarheid F16 en ontwikkelingen Joint Strike Fighter 31 300
11 mei 2012 Brief aan de TK over Advies nieuwe begrotings-structuur Infrastructuur en Milieu 31 865-40
16 mei 2012 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2011 33 249
16 mei 2012 Staat van de rijksverantwoording 2011 33 240
16 mei 2012 Rapporten bij de Jaarverslagen 2011 33 240
16 mei 2012 Informatie beveiliging en vertrouwensfunctie (webpublicatie) Webpublicatie
16 mei 2012 Verantwoording en toezicht over prestaties en effecten bij instellingen op afstand (webpublicatie) Webpublicatie
22 mei 2012 Personeelsbehoefte rijksoverheid: strategie en planning 33 270
22 mei 2012 Effectiviteitsonderzoek Rijksoverheid (OER) 33 269
31 mei 2012 Budget voor decentralisatie van AWBZ-begeleiding 30 597
5 juni 2012 Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak: EU beleid naleving en effecten 33 276
12 juni 2012 Brief TK Vervanging F-16 en verwerving Joint Strike Fighter 31 300-31
12 juni 2012 Brief TK Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl 21 501-07 nr. 949
13 juni 2012 Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten Een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers 31 839-216
14 juni 2012 Gasrotonde: nut, noodzaak, risico’s Nederland als Europees knooppunt van gastransport 33 292
20 juni 2012 Publieke organisaties en private activiteiten Achtergrondstudie 30 220-4
20 juni 2012 Kaderwet ZBO’s Reikwijdte en implementatie 33 147
21 juni 2012 Risico’s voor de overheidsfinanciën Inzicht en beheersing 33 299-2
27 juni 2012 Monitoring beleid voor Ontwikkelingssamen-werking Cijfers 2011 33 310
28 juni 2012 Geldstromen in het Hoger beroepsonderwijs in 2010 Beeld van drie Hogescholen 33 310
5 juli 2012 Brief TK Actualisatie webdossier www.rekenkamer.nl/eu-governance 21 502-07 nr. 930
21 augustus 2012 Brief TK Aanvaarding verzoek minister van Defensie onderzoek Uitstapkosten JSF 26 488-301
20 september 2012 Vooropname 2012 33 412-1 bijlage
20 september 2012 Brief aan de TK Controle van NAVO-uitgaven 28 676-164
21 september 2012 Brief aan de informateur betreffende Informatie nieuw kabinet
27 september 2012 Intracommunautaire btw-fraude; Terugblik 31 880
2 oktober 2012 Brief aan de TK Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl en webdossier EU-governance 21 501-07 nr. 949
4 oktober 2012 Handhaving Europese regels voor afvaltransport 33 418-2
17 oktober 2012 Brief aan de TK Ontbreken van de verplichting tot schatkistbankieren door de Stichting Depositogarantiefonds in concept besluit 33 227-4
18 oktober 2012 Brief aan de TK begroting 2013 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 33 400 VII-3
25 oktober 2012 Uitstapkosten Joint Strike Fighter 26 488-305
26 oktober 2012 Brief aan de TK begroting 2013 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 400 XVI-10
1 november 2012 Verantwoording van de hulpgelden 2011 voor Haïti 32 293
1 november 2012 Verantwoording over bilaterale ontwikkelings-samenwerking. Achtergrondstudie naar sectorale begrotingssteun, de casus Oeganda 33 448
1 november 2012 Brief aan de TK begroting 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie 33 400 XVI-10
6 november 2012 Brief aan de TK begroting 2013 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 33 400 XII-6
12 september 2012 Brief aan de TK over Actualisering website EU-verantwoording Geen kamerstuk
12 september 2012 Brief aan de TK over Actualisatie webdossier www.rekenkamer.nl/ruimtelijkeinrichting 2112D42034
14 november 2012 Brief aan de TK over motie met verzoek voor onderzoek naar de effecten van de budgettaire verschuiving van het internationale klimaatbeleid 33 400 V-10
29 november 2012 Verantwoording en toezicht bij organisaties op afstand van het Rijk Achtergronddocument 2012 Boek
14 november 2012 Brief aan de TK begroting 2013 Ministerie van Buitenlandse Zaken 33 400 V-10
14 november 2012 Brief aan de TK begroting 2013 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Milieu 33 400 VIII-44 31 865
15 november 2012 Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid 33 470
20 november 2012 Brief aan de TK begroting 2013 Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschap
21 november 2012 Brief aan de TK Voortgang beheer bij het Ministerie van Defensie 33 400 VIII-45 31 865-45
21 november 2012 Brief aan de TK begroting 2013 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 33 400 XIII-46 31 865
22 november 2012 Rijksoverheid en Caribisch Nederland: naleving van afspraken 33 471
27 november 2012 Europees aanbesteden 33 479
29 november 2012 Brief aan de TK webdossier Verantwoording internationale hulp (afscheid Gerrit de Jong)
11 december 2012 Brief aan de TK budget ontwikkelingssamenwerking en klimaat (verzoekonderzoek) 33 400 V nr. 17
17 december 2012 Brief aan de staatssecretaris van Onderwijs betreft verzoekonderzoek passend onderwijs 31 497 nr. 92
18 december 2012 Brief aan de Tweede Kamer vastgoedplan Defensie 32 733
18 december 2012 Brief aan de Tweede Kamer aanvaarding verzoekonderzoek Visie op de krijgsmacht en vervanging F-16 26 488 nr. 307