2012

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2012.

U kunt direct doorklikken naar het betreffende document. 

Publicaties 2012

Publicatiedatum

Publicatie

Dossiernummer

Soort publicatie
23 januari 2012 Werkprogramma 2012 2012D03097 Rapport
31 januari 2012 Briefing Eerste Kamer: Privatisering en verzelfstandiging Geen Kamerstuk Rapport
9 februari 2012 EU-trendrapport 2012: Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie 33 163 Rapport
27 februari 2012 Brief aan Tweede Kamer publieke externe controle in ESM-verdrag 21 501-07 Brief
29 februari 2012 Prestaties in de strafrechtketen 33 173 Rapport
22 maart 2012 Verslag 2011 Rapport
22 maart 2012 Terugblik Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen 31 215 Rapport
3 april 2012 Monitoring vervanging F-16; stand van zaken december 201; inzetbaarheid F16 en ontwikkelingen Joint Strike Fighter 31 300 Rapport
11 mei 2012 Brief aan de Tweede Kamer over Advies nieuwe begrotingsstructuur Infrastructuur en Milieu 31 865-40 Brief
16 mei 2012 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2011 33 249 RJV
16 mei 2012 Staat van de rijksverantwoording 2011 33 240 RJV
16 mei 2012 Rapporten bij de Jaarverslagen 2011 33 240 RJV
16 mei 2012 Informatiebeveiliging en vertrouwensfunctie Webpublicatie
16 mei 2012 Verantwoording en toezicht over prestaties en effecten bij instellingen op afstand Webpublicatie
22 mei 2012 Personeelsbehoefte rijksoverheid: strategie en planning 33 270 Rapport
22 mei 2012 Effectiviteitsonderzoek Rijksoverheid (OER) 33 269 Rapport
31 mei 2012 Budget voor decentralisatie van AWBZ-begeleiding 30 597 Rapport
5 juni 2012 Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak: EU beleid naleving en effecten 33 276 Rapport
12 juni 2012 Brief van de minister van Defensie betreffende Reactie Vervanging F-16 en verwerving JSF B52012020129 Brief
12 juni 2012 Brief aan de Tweede Kamer Vervanging F-16 en verwerving Joint Strike Fighter 31 300-31 Brief
12 juni 2012 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl 21 501-07 nr. 949 Brief
13 juni 2012 Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten Een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers 31 839-216 Rapport
14 juni 2012 Gasrotonde: nut, noodzaak, risico’s Nederland als Europees knooppunt van gastransport 33 292 Rapport
20 juni 2012 Publieke organisaties en private activiteiten Achtergrondstudie 30 220-4 Rapport
20 juni 2012 Kaderwet ZBO’s Reikwijdte en implementatie 33 147 Rapport
21 juni 2012 Risico’s voor de overheidsfinanciën Inzicht en beheersing 33 299-2 Rapport
27 juni 2012 Monitoring beleid voor Ontwikkelingssamen-werking Cijfers 2011 33 310 Rapport
28 juni 2012 Brief aan Tweede Kamer betreffende aanbieding Rapport Geldstromen in het Hoger beroepsonderwijs 2010 Brief
28 juni 2012 Geldstromen in het Hoger beroepsonderwijs in 2010 Beeld van drie Hogescholen 33 310 Rapport
21 augustus 2012 Brief aan de Tweede Kamer Aanvaarding verzoek minister van Defensie onderzoek Uitstapkosten JSF 26 488-301 Brief
28 augustus 2012

Brief aan de minister van VenJ betreffende Overleg Inzake art. 96 CW 2001 over het ontwerpvoorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 2012 (brief art. 34/96 CW)

Brief
4 september 2012  Brief aan de minister van VWS betreffende Adviesaanvraag inzake voorhangprocedure oprichting stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (brief art. 34/96 CW) Brief
10 september 2012 Brief aan Tweede Kamer betreffende Kamervragen over het rapport Geldstromen in het hoger beroepsonderwijs in 2010 Brief
14 september 2012 Brief aan Tweede Kamer betreffende Beantwoording kamervragen over het rapport Publieke organisaties en private activiteiten Brief
20 september 2012 Vooropname 2012 33 412-1 bijlage Rapport
20 september 2012 Brief aan Tweede Kamer betreffende Installatie Tweede Kamer Brief
20 september 2012 Brief aan de Tweede Kamer Controle van NAVO-uitgaven 28 676-164 Brief
21 september 2012 Brief aan de informateur betreffende Informatie nieuw kabinet Brief
27 september 2012 Brief aan Tweede Kamer Beantwoording kamervragen over het rapport Risico's voor de overheidsfinanciën Brief
27 september 2012 Intracommunautaire btw-fraude; Terugblik 31 880 Rapport
2 oktober 2012 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl en webdossier EU-governance 21 501-07 nr. 949 Brief
4 oktober 2012 Handhaving Europese regels voor afvaltransport 33 418-2 Rapport
17 oktober 2012 Brief aan de Tweede Kamer Ontbreken van de verplichting tot schatkistbankieren door de Stichting Depositogarantiefonds in concept besluit 33 227-4 Brief
18 oktober 2012 Brief aan de Tweede Kamer Begroting 2013 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 33 400 VII-3 Brief
24 oktober 2012 Uitstapkosten Joint Strike Fighter 26 488-305 Webpublicatie
24 oktober 2012 Brief betreffende Reactie minister van Defensie op het rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter Brief
26 oktober 2012 Brief aan de Tweede Kamer Begroting 2013 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 400 XVI-10 Brief
1 november 2012 Brief betreffende Reactie op het Rapport Verantwoording van de hulpgelden 2011 voor Haïti Brief
1 november 2012 Verantwoording van de hulpgelden 2011 voor Haïti 32 293 Rapport
1 november 2012 Verantwoording over bilaterale ontwikkelingssamenwerking. Achtergrondstudie naar sectorale begrotingssteun, de casus Oeganda 33 448 Rapport
1 november 2012 Brief aan de Tweede Kamer Begroting 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie 33 400 XVI-10 Brief
6 november 2012 Brief aan de Tweede Kamer Begroting 2013 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 33 400 XII-6 Brief
12 september 2012 Brief aan de Tweede Kamer over Actualisering website EU-verantwoording Geen kamerstuk Brief
12 september 2012 Brief aan de Tweede Kamer over Actualisatie webdossier www.rekenkamer.nl/ruimtelijkeinrichting 2112D42034 Brief
14 november 2012 Brief aan de Tweede Kamer over motie met verzoek voor onderzoek naar de effecten van de budgettaire verschuiving van het internationale klimaatbeleid 33 400 V-10 Brief
14 november 2012 Brief aan de Tweede Kamer begroting 2013 Ministerie van Buitenlandse Zaken 33 400 V-10 Brief
14 november 2012 Brief aan de Tweede Kamer begroting 2013 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Milieu 33 400 VIII-44 31 865 Brief
15 november 2012 Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid 33 470 Rapport
20 november 2012 Brief aan de Tweede Kamer Begroting 2013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Brief
21 november 2012 Brief aan de Tweede Kamer Voortgang beheer bij het Ministerie van Defensie 33 400 VIII-45 31 865-45 Brief
21 november 2012 Brief aan de Tweede Kamer Begroting 2013 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 33 400 XIII-46 31 865 Brief
22 november 2012 Rijksoverheid en Caribisch Nederland: naleving van afspraken 33 471 Rapport
27 november 2012 Europees aanbesteden 33 479 Rapport
29 november 2012 Brief aan de Tweede Kamer Webdossier Verantwoording internationale hulp (afscheid Gerrit de Jong) Brief
29 november 2012 Verantwoording en toezicht bij organisaties op afstand van het Rijk Achtergronddocument 2012 Boek Rapport
3 december 2012 Brief aan Tweede Kamer Beantwoording kamervragen over het rapport Handhanving Europese regels voor afvaltransport Brief
11 december 2012 Brief aan de Tweede Kamer Budget ontwikkelingssamenwerking en klimaat (verzoekonderzoek) 33 400 V nr. 17 Brief
17 december 2012 Brief aan de staatssecretaris van Onderwijs betreft verzoekonderzoek passend onderwijs 31 497 nr. 92 Brief
18 december 2012 Brief aan de Tweede Kamer Bastgoedplan Defensie 32 733 Brief
18 december 2012 Brief aan de Tweede Kamer Aanvaarden verzoekonderzoek Visie op de krijgsmacht en vervanging F-16 26 488 nr. 307 Brief