Brexit

Voorbereiding op financiële en economische gevolgen, en consequenties voor de Douane

De Algemene Rekenkamer heeft in kaart gebracht hoe het kabinet zich voorbereidt op de gevolgen van brexit. Wij hebben eerst de organisatie van de voorbereiding op brexit in kaart gebracht, en vervolgens onderzocht wat de eventuele financiële en economische gevolgen van brexit zijn. We hebben in ons onderzoek vastgesteld dat het kabinet de rijksoverheid en het bedrijfsleven sinds 2016 intensief voorbereidt op de gevolgen van brexit voor Nederland.

In het scenario van een no-deal brexit bedragen de directe financiële kosten ongeveer € 2,3 miljard in de periode 2018-2023. Verder kan de Douane op 29 maart 2019 niet volledig klaar zijn voor de nieuwe en toename van bestaande werkzaamheden als gevolg van brexit. Het parlement krijgt informatie over brexit op hoofdlijnen.

Figuur rapport Brexit

Waarom onderzochten we de voorbereiding en gevolgen van brexit?

De inschatting is dat brexit verschillende gevolgen zal hebben voor Nederland. Er zal onder andere sprake zijn van een taakverzwaring voor de Douane en brexit zal impact hebben op de overheidsfinanciën: direct vanwege hogere afdrachten aan de EU en indirect gelet op de gevolgen voor de Nederlandse handelsbelangen in vele sectoren. Met dit onderzoek brengen we in beeld wat het kabinet doet om Nederland daarop voor te bereiden.

Welke methoden hanteerden wij in ons onderzoek naar de gevolgen van brexit?

Wij hebben in de periode maart – juli 2018 onderzoek gedaan bij de Ministeries van Financiën, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Bij deze ministeries hebben wij informatie opgevraagd en gesprekken gevoerd. Ook bij de Douane hebben we informatie opgevraagd en gesprekken gevoerd. Verder hebben we verschillende werkbezoeken afgelegd aan eenheden van de Douane in de haven van Rotterdam en op Schiphol. We hebben in dit onderzoek de betrouwbaarheid en validiteit van de door de ministeries gehanteerde cijfers niet zelf beoordeeld.

Stand van zaken

De minister van BZ heeft, mede namens de minister van Financiën, de minister van BHOS en de staatssecretaris van EZK op 3 december 2018 gereageerd op ons rapport. Het onderzoek is gepubliceerd op maandag 10 december 2018.