Toelichting: Algemeen

Op 1 juli 1999 is de uniforme klachtenregeling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden, waarin een procedure wordt gegeven voor de behandeling van klachten door bestuursorganen. De Algemene Rekenkamer is geen bestuursorgaan in de zin van de Awb. Zij wordt wel als bestuursorgaan aangemerkt voor zover zij besluiten neemt of handelingen verricht ten aanzien van haar ambtenaren.

Bij de opstelling van onderhavige klachtenregeling is de klachtenregeling van de Awb op de voet gevolgd.

Toelichting: Procedure

Artikel 1 Klachtrecht

De klachtenregeling geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen optreden, handelen of nalaten van ambtenaren of Collegeleden van de Algemene Rekenkamer waartegen geen bezwaar of beroep openstaat. Klachten kunnen slechts betrekking hebben op de wijze waarop de Algemene Rekenkamer dan wel een of meer ambtenaren van de Algemene Rekenkamer zich in een bepaalde aangelegenheid jegens de indiener van de klacht heeft of hebben gedragen. Men moet hierbij denken aan onheus optreden, traagheid, schending van de privacy waartegen geen rechtsgang is geopend, falende voorlichting of communicatie. Ten slotte staat de klachtenregeling niet open voor ambtenaren en lagere overheden. Deze hebben namelijk de mogelijkheid om via andere gremia (de hiƫrarchische lijn) te klagen.

Artikel 2 Behoorlijke behandeling

De klachtenregeling van de Algemene Rekenkamer verplicht klagers niet hun klacht in de vorm van een klaagschrift in te dienen. Alle klachten, dus bijvoorbeeld ook mondelinge, telefonische of per e-mail moeten behoorlijk worden afgehandeld. Artikel 2 van de klachtenregeling heeft alleen betrekking op schriftelijk ingediende klachten.

Algemene klachten over het controle- en onderzoeksbeleid hebben geen betrekking op een bepaalde gedraging. De Algemene Rekenkamer is echter vrij deze klachten in behandeling te nemen. De klachtenregeling heeft geen opschortende werking ten aanzien van lopend onderzoek.

Artikel 3 Beroep

De reden voor opname van dit artikel is dat tegen een beslissing in het kader van de behandeling van een klacht geen beroep open staat. Een beslissing op een klacht is geen besluit in de zin van de Awb. De Algemene Rekenkamer is bovendien geen bestuursorgaan in de zin van de Awb.