De behandeling van klaagschriften

Artikel 4 Indienen van een klacht

1. Indien een schriftelijke klacht betrekking heeft op een gedraging jegens de klager en voldoet aan de vereisten van lid 2, zijn de artikelen 5 tot en met 13 van toepassing.

2. Het klaagschrift wordt ondertekend verzonden en bevat ten minste:

(a) de naam en het adres van de indiener;

(b) de dagtekening;

(c) een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht

(d) het klaagschrift moet zijn gericht aan:

Secretaris van de Algemene Rekenkamer

Postbus 20015

2500 EA DEN HAAG.

3. Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling. De omstandigheden van het geval bepalen of een vertaling wordt gevraagd van een in een vreemde taal gestelde klacht. Om een vertaling behoeft niet te worden verzocht als duidelijk is wat het doel van de klacht is en het onvertaald laten van de klacht niet in de weg zal staan aan een goede behandeling.

Artikel 5 Staken behandeling

Zodra de Algemene Rekenkamer naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen kan zij de verdere toepassing van deze regeling achterwege laten.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging

De Algemene Rekenkamer bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen een week.

Artikel 7 Klachtbehandeling

  1. Klachten kunnen, op verzoek van de Algemene Rekenkamer, onderzocht worden door een commissie, voorgezeten door een persoon die niet bij de Algemene Rekenkamer in dienst is.
  2. De commissie rapporteert de bevindingen van het onderzoek naar de klacht aan de Algemene Rekenkamer alsmede de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.

Artikel 8 Vereisten voor behandeling

1. De klachtbehandelaar kan een klacht in behandeling nemen indien deze klacht betrekking heeft op een gedraging:

a. waarover niet eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtenregeling is behandeld;

b. die niet langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

c. die niet door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest;

d. zolang terzake daarvan geen opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, geen deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

2. De klachtbehandelaar is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen, indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift, schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9 Afschrift beklaagde

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10 Horen

  1. De klachtbehandelaar stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
  2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is, dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
  3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 11 Termijnen

  1. De klachtbehandelaar handelt de klacht af binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift.
  2. De klachtbehandelaar kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en degene op wiens gedraging

de klacht betrekking heeft.

Artikel 12 Kennisgeving

  1. De Algemene Rekenkamer, al dan niet gehoord de externe commissie zoals bedoeld in artikel 7, stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.
  2. Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing op degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt.

Artikel 13 Verantwoordingsinformatie

De Algemene Rekenkamer draagt zorg voor de registratie van ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks in het jaarverslag gepubliceerd.

Artikel 14 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Klachtenregeling Algemene Rekenkamer (KAR).

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt inwerking met ingang van 01-04-2020. De Klachtenregeling Algemene Rekenkamer van maart 2004 komt te vervallen.

Den Haag, 18 maart 2020

Aldus goedgekeurd door de Algemene Rekenkamer op 18 maart 2020.

drs. A.P. (Arno) Visser,                                drs. C. (Cornelis) van der Werf,

president                                                           secretaris