Algemene bepalingen

Artikel 1 Klachtrecht

  1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de Algemene Rekenkamer zich in de uitoefening van haar bevoegdheden jegens hem/haar heeft gedragen, een klacht in te dienen bij de Algemene Rekenkamer.
  2. Een gedraging van een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de Algemene Rekenkamer wordt aangemerkt als een gedraging van de Algemene Rekenkamer.

Artikel 2 Behoorlijke behandeling

De Algemene Rekenkamer draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.

Artikel 3 Beroep

Tegen een beslissing van de Algemene Rekenkamer inzake de behandeling van een klacht over een gedraging als bedoeld in artikel 1 kan geen beroep worden ingesteld.