Verantwoordingsonderzoek

De Algemene Rekenkamer onderzoekt:

In de Comptabiliteitswet 2016 (CW 2016) is de onderzoeksopdracht voor de Algemene Rekenkamer vastgelegd. Wij moeten onderzoeken of de jaarverslagen aan de eisen voldoen met betrekking tot de verantwoording over de financiële informatie, de bedrijfsvoering en de beleidsresultaten. 

We noemen dat onderzoek het verantwoordingsonderzoek. De eisen waaraan de verantwoordingen moeten voldoen zijn vastgelegd in de CW 2016 en uitgewerkt in de jaarlijkse geactualiseerde regeling Rijksbegrotingsvoorschriften.