Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 Deltafonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2023 en de bedrijfsvoering van het Deltafonds.

Onze conclusies

Nederland is een waterrijk land door de ligging aan zee en de loop van rivieren. Het is daarom belangrijk dat de bescherming tegen het water en overstromingen op orde is. En er moet ook genoeg water beschikbaar zijn in droge perioden. De delta is kwetsbaar voor klimaatverandering: weersextremen en zeespiegelstijging zetten waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit onder druk.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) legt in zijn jaarverslag over het Deltafonds verantwoording af over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de bekostiging van maatregelen, voorzieningen en onderzoeken op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit.

In hoofdstuk 2 wijzen we op de onzekerheid over de totale kosten van het Deltaprogramma en de beschikbaarheid van budget binnen het Deltafonds. In ons rapport Voorbij de dijk (Algemene Rekenkamer, 2023) wezen wij op het belang van doelmatigheidsafwegingen waarin de kosten en baten van verschillende typen maatregelen worden meegenomen. Wij herhalen deze boodschap met het oog op de onbalans tussen doelen en middelen in het Deltafonds.

In hoofdstuk 3, 4 en 5 geven we oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het Deltafonds. Deze oordelen zijn positief.

Samenvattend financieel oordeel bij het Jaarverslag 2023 van het Deltafonds

DF 2023 - Financieel oordeel

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer