Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Onze conclusies

Het is zaak dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat weet of hij op koers ligt met zijn doelstellingen. Het gaat om grote opgaven: een leefbaar Nederland dat overal bereikbaar is. De minister kan beter sturen om die opgaven te bereiken: wat heeft prioriteit, wat is de taak en rol van betrokkenen en wie moet welke informatie hebben en aanleveren? Zo wordt voor iedereen herkenbaar wat de eigen rol is en welke bijdrage moet worden geleverd om een probleem op te lossen.

In ons onderzoek naar het mobiliteitsbeleid zien we dat belangrijke informatie ontbreekt om goed te sturen. De minister liet na afspraken over monitoring en evaluatie te maken. We constateren ook dat de minister geen afwegingskader gebruikt om bereikbaarheid in samenhang met andere opgaven, zoals ruimtelijke ontwikkeling, natuur en leefbaarheid, op te pakken. De minister hanteert ook geen toetsingskader voor investeringen om bereikbaarheidsoplossingen in volgorde van voorkeur uit zijn beleid te kiezen. We vinden de ontbrekende informatie en de gebrekkige uitwerking van het mobiliteitsbeleid zorgelijk. De bereikbaarheid van Nederland in samenhang met andere opgaven vraagt om andere oplossingen dan de aanleg van meer infrastructuur.

Vorig jaar deden we de aanbeveling om bij de verantwoording over infrastructuurprojecten informatie uit de nacalculatie van projecten te geven. Zonder die informatie kan minder worden geleerd van ramingen van projecten. Nu vermeldt het ministerie wel realisatiecijfers, maar dat is niet wat wij bedoelden. Door voor diverse projecten bijeen te brengen welke veranderingen er zijn geweest in bijvoorbeeld budget, reikwijdte en looptijd kunnen risico’s in kaart gebracht worden. Dan kan er meer geleerd worden van uitgevoerde projecten. Daarom herhalen we deze aanbeveling dit jaar.

We zagen dat het helpt als voor iedereen herkenbaar is wat de eigen rol is en welke bijdrage moet worden geleverd om een probleem op te lossen. Het ministerie heeft het inzicht in de staat van de IT-systemen in 2022 zodanig verbeterd dat we ons oordeel in positieve zin hebben aangepast. Dat is een goed voorbeeld voor het oplossen van andere problemen binnen het ministerie, zoals inkoop en prestatieverklaren. Het ministerie heeft in 2022 ook meer inzicht gekregen in de risico’s voor informatiebeveiliging. Toch zijn de problemen daar nog niet opgelost.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW Financieel oordeel

Onvolkomenheden bij Ministerie van infrastrcutuur en Waterstaat

IenW onvolkomenheden

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer