Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2020 en de bedrijfsvoering van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Onze conclusies

Begrotingshoofdstuk IIB bestaat uit 8 organisaties die elk een eigenstandige en onafhankelijke positie innemen binnen de Rijksoverheid. Naast de vereisten die voortkomen uit hun wettelijke taak zijn zij voor hun begroting en verantwoording gebonden aan de vereisten uit de Comptabiliteitswet. Zij zijn niet gebonden aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Wij ondersteunen de ambitie van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kiesraad om wel aan de BIO te willen voldoen. Hier is nog het nodige werk te verrichten. Het beeld van het financieel beheer is wisselend. Dat hangt onder meer samen met de relatief kleine omvang van de organisaties. Wij herhalen onze aanbeveling om meer samen te werken op het gebied van bedrijfsvoering. Bij de Kabinetten van de Gouverneurs zien wij een duidelijke verbetering in het financieel beheer.

Informatiebeveiliging nog niet op orde

De Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman hebben in 2020 verbeteringen in de informatiebeveiliging aangebracht. De risico’s van informatiebeveiliging worden echter nog onvoldoende beheerst en daarom beoordelen wij dit als onvolkomenheid bij ieder van deze 3 organisaties. Een overeenkomst is dat geen van deze organisaties risicoanalyses heeft uitgevoerd, om zo tot de juiste beveiliging van informatie en informatiesystemen te komen. Wij zien verschillen in het tempo waarin verbeteringen worden gerealiseerd. De Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman laten flinke vooruitgang zien, het tempo bij de Raad van State blijft ,achter.

Wisselend beeld financieel beheer

Het financieel beheer en het inkoopbeheer bij de Overige Hoge Colleges van Staat laten een wisselend beeld zien.

Bij de Raad van State handhaven wij het aandachtspunt op het verplichtingenbeheer, omdat dit nog niet helemaal goed verloopt.
Bij de Algemene Rekenkamer is het financieel beheer goed op orde.
Het inkoopbeheer van de Nationale ombudsman merken wij aan als aandachtspunt, omdat we een aantal rechtmatigheidsfouten hebben geconstateerd. Het project voor een nieuw IT-systeem voor koninklijke onderscheidingen van de Kanselarij der Nederlandse Orden heeft vertraging opgelopen, de kosten zijn aanzienlijk hoger dan geraamd en van een deel van de aangegane verplichtingen kunnen wij de rechtmatigheid niet vaststellen.

Verbetering financieel beheer Kabinetten

De Kabinetten van de Gouverneurs van Curaçao en Sint-Maarten hebben in 2020 betekenisvolle verbeteringen doorgevoerd in het financieel beheer. Voor Curaçao betekent dit dat de onvolkomenheid daarmee is komen te vervallen, Sint-Maarten is goed op weg.

Vorig jaar konden wij geen aansluiting maken tussen de gegevens van de Kabinetten en de gegevens van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor de aantallen verstrekte paspoorten en de ontvangsten hieruit. Over 2020 blijkt dat alle Kabinetten de processen voor de consulaire producten in opzet goed hebben ingericht en voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. De vragen die rezen uit het onderzoek van vorig jaar zijn naar tevredenheid opgehelderd.

OHCVS oordeel
OHCVS onvolkomenheden

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer