Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2017 en de bedrijfsvoering van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Onze conclusies

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) heeft in 2015 beleid gericht op de opvang van vluchtelingen ‘in de regio’ expliciet als beleidsprioriteit benoemd. In 2016 is daarvoor € 260 miljoen beschikbaar gesteld, wat grotendeels in 2016 en 2017 is besteed. Het opvang-in-de-regiobeleid heeft tot doel de opvangcapaciteit van gastlanden te vergroten en de perspectieven van vluchtelingen en gastgemeenschappen te verbeteren. 

Thematische opzet begroting niet geschikt voor de verantwoording over het opvang-in-de-regiobeleid

We concluderen dat de middelen voor het opvang-in-de-regiobeleid uit verschillende onderdelen van de begroting komen en dat er meer middelen naar “de regio” gaan dan alleen via het instrumentarium ten behoeve van het opvang-in-de-regiobeleid. Dat is lastig uit het jaarverslag op te maken en compliceert daarmee ook de verantwoording over de middelen en bereikte resultaten. 

Wij bevelen de minister daarom aan om transparanter te begroten en verantwoorden op een manier die aansluit bij het (opvang-in-de-regio)beleid en de BHOS-begroting. Via eenduidige indicatoren voor en minder aggregatie van resultaten van specifiek beleid kan het parlement een duidelijker beeld krijgen en wordt vergelijking van de resultaten van de ingezette instrumenten en organisaties beter mogelijk. Dit komt de effectieve inzet van middelen ten goede.

Onvolkomenheden

Vorig jaar hebben wij een onvolkomenheid gesignaleerd bij de uitvoering van de interne beheersingsmaatregelen van de overdrachtsuitgaven (subsidies, bijdragen, leningen en garanties). Wij hebben gezien dat de minister in opzet voldoende maatregelen heeft genomen, maar dat de werking van deze verbetermaatregelen in 2017 nog niet kon worden aangetoond. Wij handhaven daarom onze onvolkomenheid. 
Verder in het rapport In de volgende hoofdstukken werken wij bovenstaande conclusies verder uit:

  • Hoofdstuk 3, ‘Financiële informatie’: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het Jaarverslag 2017 van BHOS. Wij hebben vastgesteld dat de weergegeven informatie rechtmatig is en deugdelijk is weergegeven.
  • Hoofdstuk 4, ‘Bedrijfsvoering’: dit jaar is voor de tweede keer een onvolkomenheid geconstateerd in de uitvoering van de interne beheersingsmaatregelen bij overdrachtsuitgaven.
  • Hoofdstuk 5, ‘Beleidsresultaten’: hierin bespreken wij de resultaten van ons onderzoek naar het beleid voor opvang in de regio. Ook geven wij ons oordeel over de totstandkoming van de informatie die in het Jaarverslag 2017 van BHOS is opgenomen over het gevoerde beleid.
  • Hoofdstuk 6, ‘Reactie van de minister en nawoord Algemene Rekenkamer’: hierin vatten wij de reactie samen die wij op 26 april 2018 ontvingen van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.