Ontwikkelingssamenwerking

De Nederlandse overheid geeft elk jaar miljarden euro’s uit om duurzame economische groei in ontwikkelingslanden te bevorderen. Daarnaast werkt Nederland aan stabiliteit en veiligheid in de wereld en de bescherming van mensenrechten. Wij onderzoeken of het Rijk het geld voor deze doelen goed besteedt.

Recente publicaties

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (2018)

De informatie van het kabinet aan de Tweede Kamer over de geldstromen waarmee Nederland de opvang van vluchtelingen in de regio Syrië financiert, kan beter. Voor de ondersteuning van opvang in de buurlanden van Syrië (Turkije, Libanon, Jordanië en Irak) zet het kabinet meer budget in dan uit het jaarverslag over 2017 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) opgemaakt kan worden. Dat wijst het verantwoordingsonderzoek over 2017  uit.

Voorbereiding realisatie van de Sustainable Development Goals (2017)

Het kabinet heeft zich duidelijk gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDGs), de doelen van de Verenigde Naties die in 2030 wereldwijd bereikt moeten zijn.De SDGs richten zich op armoedebestrijding, minder ongelijkheid, duurzame leefomgeving en duurzame economische groei en een veilige samenleving. De Algemene Rekenkamer vraagt in een brief aan de Tweede Kamer nog aandacht voor de coördinatie en het bewaken van de samenhang in de realisatie van de SDGs. Ook vragen we aandacht voor de wijze waarop alle betrokken bewindspersonen publiek verantwoording afleggen over de SDGs.