Ontwikkelingssamenwerking

De Nederlandse overheid geeft elk jaar miljarden euro’s uit om duurzame economische groei in ontwikkelingslanden te bevorderen. Daarnaast werkt Nederland aan stabiliteit en veiligheid in de wereld en de bescherming van mensenrechten. Wij onderzoeken of het Rijk het geld voor deze doelen goed besteedt.

Recente publicaties

Zicht op revolverende fondsen van het Rijk (2019)

De hoofdvraag van dit verkennende onderzoek is: ‘Hoe ziet het landschap van revolverende fondsen van het Rijk eruit en hoe vindt sturing en verantwoording plaats over het publieke geld dat in deze fondsen is ondergebracht?’ Omdat een centraal overzicht ontbreekt, hebben we eerst onderzocht hoeveel revolverende fondsen, ook wel revolverende instrumenten genoemd, er op rijksniveau zijn en hoeveel publiek geld daarin is ondergebracht. Daarnaast besteden we aandacht aan de vraag wat de specifieke kenmerken van revolverende fondsen voor consequenties hebben voor de sturing daarvan en de verantwoording over het publieke geld daarin.

Focus op de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van Sint-Maarten (2018)

Het land Sint-Maarten heeft meer dan alleen financiële ondersteuning nodig bij de wederopbouw na de zware orkaanschade in september 2017. De orkanen Irma en Maria veroorzaakten veel menselijk leed en enorme schade aan de infrastructuur, huizen en bedrijven op het eiland. De schade wordt geraamd op € 1,9 miljard. Nederland besloot om in totaal € 550 miljoen ter beschikking te stellen voor de wederopbouw van het eiland. Het grootste gedeelte hiervan - € 470 miljoen - wordt besteed via een trustfonds onder beheer van de Wereldbank.
Voor deze constructie werd gekozen om te zorgen dat de financiële middelen zorgvuldig, rechtmatig en doelmatig op Sint-Maarten worden besteed. Door de gekozen structuur moeten Nederland, Sint-Maarten en de Wereldbank instemmen met alle in uitvoering te nemen wederopbouwprojecten. De opzet van een focusonderzoek van de Algemene Rekenkamer is om de feiten op een rijtje te krijgen, zonder oordelen uit te spreken of aanbevelingen te doen

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (2018)

De informatie van het kabinet aan de Tweede Kamer over de geldstromen waarmee Nederland de opvang van vluchtelingen in de regio Syrië financiert, kan beter. Voor de ondersteuning van opvang in de buurlanden van Syrië (Turkije, Libanon, Jordanië en Irak) zet het kabinet meer budget in dan uit het jaarverslag over 2017 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) opgemaakt kan worden. Dat wijst het verantwoordingsonderzoek over 2017  uit.

Voorbereiding realisatie van de Sustainable Development Goals (2017)

Het kabinet heeft zich duidelijk gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDGs), de doelen van de Verenigde Naties die in 2030 wereldwijd bereikt moeten zijn.De SDGs richten zich op armoedebestrijding, minder ongelijkheid, duurzame leefomgeving en duurzame economische groei en een veilige samenleving. De Algemene Rekenkamer vraagt in een brief aan de Tweede Kamer nog aandacht voor de coördinatie en het bewaken van de samenhang in de realisatie van de SDGs. Ook vragen we aandacht voor de wijze waarop alle betrokken bewindspersonen publiek verantwoording afleggen over de SDGs.